Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Odroczenie CIT w spółce komandytowej na 1 maja

29 kwietnia 2021

Już 1 maja wszystkie spółki komandytowe staną się podatnikami CIT – nawet te, które odroczyły termin wpadnięcia w CIT do tej daty. Większość spółek skorzystała z możliwości tego odroczenia. Chcąc uniknąć CIT, spółki komandytowe mogły także zostać przekształcone w spółki jawne – również na konkretny dzień 1 maja.

Katalog podatników CIT został rozszerzony 1.01.2021 r. o wszystkie spółki komandytowe i niektóre spółki jawne. Spółka komandytowa mogła postanowić, że uzyska status podatnika CIT z dniem 1.05.2021 r. Objęcie zakresem podmiotowym ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych było bez wątpienia zmianą najbardziej rewolucyjną i niespodziewaną dla podatników.

Spółka komandytowa podatnikiem CIT

Opodatkowaniu CIT podlegają spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezależnie od tego, czy wspólnikami takiej spółki są polscy, czy zagraniczni rezydenci podatkowi, oraz niezależnie od skali i rodzaju prowadzonej przez taką spółkę działalności.

Co do zasady, dochody spółki komandytowej podlegają opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatku. W art. 19 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. przewidziano jednak stawkę obniżoną (9%), która znajduje zastosowanie do opodatkowania przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Stawka 9% może być stosowana przez małych podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Zmiany od 2021 r.

Spółki komandytowe mogą stosować nowe zasady opodatkowania CIT, na zasadzie wyboru, od 1.01.2021 r. albo od 1.05.2021 r. To wspólnicy spółki komandytowej musieli przed 1 stycznia podjąć uchwałę stwierdzającą, że do 30.04.2021 r. spółka będzie rozliczać się według starych zasad, tzn. spółka komandytowa nadal będzie spółką transparentną i podatki dochodowe będą płacić wspólnicy. Uchwały tej nie wysyłało się do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jeśli spółka komandytowa zdecydowała się na odroczenie momentu opodatkowania CIT do 1.05.2020 r., to dla jej wspólników (z pewnością wszystkich wspólników będących osobami fizycznymi) zmiana zasad opodatkowania nastąpi w trakcie roku podatkowego.

Dla spółek komandytowych, które zostaną podatnikami z dniem 1 maja, wprowadzono pewne ułatwienia. Jeśli ich rok obrotowy kończył się 31.12.2020 r. lub później w okresie do 31.03.2021 r., to spółka mogła nie zamykać ksiąg i dokonać tego dopiero 30.04.2021 r. W praktyce to ułatwienie może być postrzegane jako wątpliwe, ponieważ zwykle wspólnikami spółek komandytowych są również osoby fizyczne i one muszą rozliczyć się za rok 2020 rozumiany kalendarzowo.

Wspólnicy spółki komandytowej zapłacą 19% podatek dochodowy dopiero w momencie wypłaty zysku przez spółkę. Zasady opodatkowania komplementariusza i komandytariusza będą jednak nieco inne.

Procedura Opodatkowanie wspólników w spółce komandytowej omawia te zmienione zasady opodatkowania.

Przychody uzyskane przez komandytariusza spółki komandytowej z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Polski mogą częściowo korzystać ze zwolnienia od CIT. Limit zwolnienia wynosi 60.000 zł w roku podatkowym (limit ten jest odrębny dla przychodów z każdej spółki, w której dany podmiot jest komandytariuszem).

Procedura Zwolnienie od podatku części przychodu uzyskanego przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej pozwala ustalić czy ma zastosowanie zwolnienie od podatku dochodowego obejmujące kwotę stanowiącą 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej.

Przeczytaj także:

Zwolnienie z opodatkowania dochodów z udziału w zyskach spółek komandytowych i jawnych - omówienie interpretacji ogólnej Ministra Finansów
Spółka komandytowa podatnikiem CIT - 10 najczęstszych pytań związanych z ujęciem księgowym
Objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT od 2021 r.
Objęcie spółek komandytowych i jawnych podatkiem CIT od 2021 r. - szkolenie online

Na temat wszystkich procedur zobacz krótki film film opisujący tę kategorię dokumentów.

Nowe zasady obsadzania stanowiska dyrektora szkoły w okresie epidemii
Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"

product manager Procedury Biznes

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.