Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Odszkodowanie za zniszczony środek trwały bez podatku

11 września 2019

Kwoty odszkodowań uzyskiwanych przez podatnika od ubezpieczyciela z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia posiadanego przez niego środka trwałego korzystają od 2019 r. ze zwolnienia od podatku. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą łatwiej sfinansować wydatki na naprawę szkody w firmowym mieniu.

Jak skorzystać ze zwolnienia?

Skorzystanie ze zwolnienia jest możliwe po spełnieniu określonych warunków. Z jego zakresu zostały wyłączone odszkodowania za szkody w samochodach osobowych. Zastosowanie ulgi jest zatem możliwe w stosunku do składników majątku, które są środkami trwałymi przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym, z pominięciem samochodów osobowych.

Wyłączenie z opodatkowania otrzymanego odszkodowania nie dotyczy składników majątku, które nie spełniają powyższego warunku, np. nie zostały zaliczone do środków trwałych ze względu na przewidywany okres użytkowania równy lub krótszy niż rok. Warunkiem jest przeznaczenie kwoty uzyskanej od ubezpieczyciela do końca następnego roku na remont lub odkupienie uszkodzonego mienia.

Decyduje data szkody

Zwolnienie ma zastosowanie jedynie do odszkodowań za szkody w środkach trwałych powstałe po 31.12.2018 r. A zatem wszystkie odszkodowania dotyczące szkód powstałych przed tym dniem nie podlegają zwolnieniu, nawet jeżeli ich przyznanie lub wypłata nastąpi po 31.12.2018 r. Czy należy opodatkować odszkodowanie za zniszczony środek trwały?

Jaki jest zakres zwolnienia?

Omawiane zwolnienie od podatku obejmuje:

  1. części odszkodowań za szkody w środkach trwałych wydatkowane w roku podatkowym lub w roku bezpośrednio po nim następującym na remont tego środka trwałego albo na zakup lub na wytworzenie we własnym zakresie środka trwałego, przy czym musi to być środek trwały zaliczany zgodnie z KŚT do tego samego rodzaju co środek trwały, z którym związana była ta szkoda (rodzaj jest to najbardziej szczegółowe z grupowań KŚT, oznaczane jest symbolem składającym się z trzech cyfr);
  2. części odszkodowań odpowiadające wartości wydatków poniesionych przez podatnika na cele określone w pkt 1 od dnia powstania szkody do dnia otrzymania odszkodowania, w części niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.

W zakresie, w jakim zwolnienie ma zastosowanie, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od części wartości początkowej środków trwałych, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie uprawniającym do korzystania z omawianego zwolnienia.

Czy należy odprowadzić podatek?

Jak ustalić czy ma zastosowanie zwolnienie od podatku dochodowego obejmujące odszkodowania za szkody w środkach trwałych oraz jaki jest jego zakres wyjaśnia procedura pt. Zwolnienie od podatku odszkodowań za szkody w środkach trwałych.

Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"

product manager Procedury Biznes

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.