Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Tarcza 3.0 już obowiązuje i wprowadza liczne zmiany

20 maja 2020

W tzw. tarczy 3.0 dokonano szeregu zmian mających na celu zapobiec negatywnym skutkom pandemii. Zmiany te są istotne dla przedstawicieli zawodów prawniczych. Dotyczą m.in. odwieszenia terminów procesowych, zmian w procedowaniu sądowym czy postępowaniu egzekucyjnym.

Jak pisze Grzegorz Kamieński w komentarzu praktycznym dostępnym w LEX - Tarcza 3.0 - rozwiązania prawne dla pełnomocników i sędziów "ustawą z dnia 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza 3.0), zaproponowano szereg działań, których zastosowanie będzie miało zarówno charakter doraźny (dostosowawczy do obecnej sytuacji pandemii), jak i długofalowy (pakiet dalszych uproszczeń i ułatwień mających na celu utrzymanie oraz możliwy wzrost inwestycji na etapie wychodzenia z etapu pandemii). Rozwiązania zaproponowane w przedmiotowej regulacji stanowią kontynuację polityk mających pełnić funkcję katalizatorów oraz bodźców dla polskiej gospodarki. Służyć one mają nie tylko krótkofalowym celom ograniczenia negatywnych skutków SARS-CoV-2, ale równocześnie mają pełnić także rolę instrumentów wpływających długofalowo na rozwój gospodarczy Polski. Ich celem jest także wpisanie się i kontynuacja rozwiązań zawartych w ramach ustaw z tzw. Tarczy antykryzysowej jako szeregu kolejnych działań stanowiących wsparcie zarówno dla polskich przedsiębiorców, jak i całego społeczeństwa."

Zniesienie zawieszenia biegu terminów sądowych i procesowych

Ustawą z dnia 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tarcza 3.0) uchylone zostały regulacje art. 15 zzr oraz 15 zzs wprowadzone przez ustawę z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tarcza 1.0). Oznacza to, że zarówno terminy sądowe jak i procesowe na nowo biegną. Terminy rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie tarczy 3.0. Jak podkreśla jednak autor we wspomnianym komentarzu praktycznym: "warto w takiej sytuacji zwrócić uwagę na konieczność odpowiedniego wyliczenia terminu np. w celu wniesienia pisma procesowego. Obliczanie terminu będzie bowiem uzależnione od tego, na jakim etapie nastąpiło jego zawieszenie".

 

E-rozprawa

Tarcza 3.0 wprowadza nową instytucję, w postaci tzw. e-rozprawy, określanej także mianem rozprawy odmiejscowionej. Zgodnie z nowo dodanym art. 15 zzs(1) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, w sprawach rozpoznawanych według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego:
1) rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nich uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego bez użycia powyższych urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących.

 

Szerszy zakres posiedzeń niejawnych i zmiany w postępowaniu apelacyjnym

W tarczy 3.0 wprowadzono także inne zmiany w sposobie prowadzenia postępowania cywilnego. Przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, zaś przeprowadzenie wymaganych przez ustawę rozprawy lub posiedzenia jawnego mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w nich uczestniczących i nie można przeprowadzić ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, a żadna ze stron nie sprzeciwiła się przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia ich o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne; w przesyłanym zawiadomieniu należy pouczyć stronę niezastępowaną przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej o prawie i terminie do złożenia sprzeciwu. Ponadto, jeżeli w sprawie cywilnej postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone w całości, sąd może zamknąć rozprawę i wydać orzeczenie na posiedzeniu niejawnym po uprzednim odebraniu od stron lub uczestników postępowania stanowisk na piśmie (art. 15zzs2). Dokonano także zmian w zakresie apelacji, o których wspomina Autor we wskazanym komentarzu praktycznym w LEX - Tarcza 3.0 - rozwiązania prawne dla pełnomocników i sędziów.

Podział majątku wspólnego małżonków

Katarzyna Irytowska
Product Manager
LEX Kancelaria Prawna

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.