Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Odwołanie od decyzji administracyjnej

24 lutego 2021

Decyzje wydawane przez organy administracyjne często nie są satysfakcjonujące dla stron postępowania. Na szczęście jedną z zasad postępowania administracyjnego jest jego dwuinstancyjność. Z założenia zatem, strona niezadowolona z decyzji organu może wnieść odwołanie od decyzji administracyjnej.

Do istoty zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego należy nakaz dwukrotnego rozpatrywania sprawy rozumiany jako konieczność dwukrotnego rozważenia materiału dowodowego, najpierw przez organ I instancji, a następnie przez organ odwoławczy.

Dwuinstancyjność postępowania administracyjnego jest związana z prawem strony do zaskarżenia dotyczących jej rozstrzygnięć. Warunkiem niezbędnym jest złożenie stosownego środka prawnego (odwołania, zażalenia) przez uprawniony podmiot i w ustawowym terminie.

Diana Trzcińska, w procedurze Wniesienie odwołania od decyzji administracyjnej wskazuje, że odwołanie jest środkiem zaskarżenia o charakterze względnie dewolutywnym, gdyż powoduje co do zasady przeniesienie kompetencji do jego rozpoznania na organ wyższego stopnia, oraz bezwzględnie suspensywnym, bowiem jego wniesienie powoduje wstrzymanie wykonania decyzji wydanej w I instancji.

Dwa etapy postępowania

W pierwszym etapie postępowanie toczy się przed organem I instancji, czyli organem, który wydał decyzję.

Drugi etap, przed organem odwoławczym, zaczyna się po przekazaniu odwołania wraz z aktami sprawy przez organ I instancji organowi odwoławczemu.

W toku czynności przed organem I instancji organ ten ma obowiązek ocenić przede wszystkim, czy zachodzą przesłanki autokontroli przewidziane w art. 132 k.p.a.

Organ I instancji bada też w pierwszej kolejności swoją właściwość do przeprowadzenia czynności w ramach postępowania odwoławczego, a także sprawdza dopuszczalność odwołania.

Warunki dopuszczalności odwołania

Jak wskazuje Diana Trzcińska, dopuszczalny jest środek odwoławczy, gdy spełnione są następujące warunki:

  • środek ten jest dopuszczalny z ustawy,
  • jest wniesiony w przepisanej formie,
  • jest wniesiony w przepisanym czasie (w odniesieniu do odwołania jest to zagadnienie zupełnie odrębne od problemu dopuszczalności odwołania),
  • środek ten jest wniesiony przez legitymowaną do tego osobę.

Przyjmuje się też, że niedopuszczalność odwołania może wynikać zarówno z przyczyn:

  • przedmiotowych (np. brak przedmiotu zaskarżenia, wyłączenie możliwości wniesienia środka odwoławczego lub wyczerpanie przysługujących środków odwoławczych), jak i
  • podmiotowych (np. wniesienie odwołania przez osobę niemającą do tego legitymacji bądź przez osobę niemającą zdolności do czynności prawnych).

Znacznie więcej informacji na temat przebiegu postępowania, można znaleźć we wspomnianej procedurze: Wniesienie odwołania od decyzji administracyjnej.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat samych procedur, zobacz krótki film https://www.youtube.com/watch?v=4d_sNsKQ3Qc opisujący tę kategorię dokumentów.

Odwołanie od decyzji administracyjnej
Wojciech Kowalski

product manager Działu Legal