Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Odwołanie od decyzji administracyjnej

24 lutego 2021

Decyzje wydawane przez organy administracyjne często nie są satysfakcjonujące dla stron postępowania. Na szczęście jedną z zasad postępowania administracyjnego jest jego dwuinstancyjność. Z założenia zatem, strona niezadowolona z decyzji organu może wnieść odwołanie od decyzji administracyjnej.

Do istoty zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego należy nakaz dwukrotnego rozpatrywania sprawy rozumiany jako konieczność dwukrotnego rozważenia materiału dowodowego, najpierw przez organ I instancji, a następnie przez organ odwoławczy.

Dwuinstancyjność postępowania administracyjnego jest związana z prawem strony do zaskarżenia dotyczących jej rozstrzygnięć. Warunkiem niezbędnym jest złożenie stosownego środka prawnego (odwołania, zażalenia) przez uprawniony podmiot i w ustawowym terminie.

Diana Trzcińska, w procedurze Wniesienie odwołania od decyzji administracyjnej wskazuje, że odwołanie jest środkiem zaskarżenia o charakterze względnie dewolutywnym, gdyż powoduje co do zasady przeniesienie kompetencji do jego rozpoznania na organ wyższego stopnia, oraz bezwzględnie suspensywnym, bowiem jego wniesienie powoduje wstrzymanie wykonania decyzji wydanej w I instancji.

Dwa etapy postępowania

W pierwszym etapie postępowanie toczy się przed organem I instancji, czyli organem, który wydał decyzję.

Drugi etap, przed organem odwoławczym, zaczyna się po przekazaniu odwołania wraz z aktami sprawy przez organ I instancji organowi odwoławczemu.

W toku czynności przed organem I instancji organ ten ma obowiązek ocenić przede wszystkim, czy zachodzą przesłanki autokontroli przewidziane w art. 132 k.p.a.

Organ I instancji bada też w pierwszej kolejności swoją właściwość do przeprowadzenia czynności w ramach postępowania odwoławczego, a także sprawdza dopuszczalność odwołania.

Warunki dopuszczalności odwołania

Jak wskazuje Diana Trzcińska, dopuszczalny jest środek odwoławczy, gdy spełnione są następujące warunki:

  • środek ten jest dopuszczalny z ustawy,
  • jest wniesiony w przepisanej formie,
  • jest wniesiony w przepisanym czasie (w odniesieniu do odwołania jest to zagadnienie zupełnie odrębne od problemu dopuszczalności odwołania),
  • środek ten jest wniesiony przez legitymowaną do tego osobę.

Przyjmuje się też, że niedopuszczalność odwołania może wynikać zarówno z przyczyn:

  • przedmiotowych (np. brak przedmiotu zaskarżenia, wyłączenie możliwości wniesienia środka odwoławczego lub wyczerpanie przysługujących środków odwoławczych), jak i
  • podmiotowych (np. wniesienie odwołania przez osobę niemającą do tego legitymacji bądź przez osobę niemającą zdolności do czynności prawnych).

Znacznie więcej informacji na temat przebiegu postępowania, można znaleźć we wspomnianej procedurze: Wniesienie odwołania od decyzji administracyjnej.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat samych procedur, zobacz krótki film https://www.youtube.com/watch?v=4d_sNsKQ3Qc opisujący tę kategorię dokumentów.

Odwołanie od decyzji administracyjnej
Wojciech Kowalski

product manager Działu Legal