Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jak ustanowić opiekuna tymczasowego małoletniego obywatela Ukrainy?

14 kwietnia 2022

W związku z rosyjskim atakiem zbrojnym na Ukrainę nastąpił masowy napływ do Polski osób uciekającym z terytorium Ukrainy. Wśród tych osób ogromną część stanowią małoletni czyli osoby poniżej 18tego roku życia. W praktyce pojawiła się więc potrzeba uregulowania chociażby zasad wjazdu i ich pobytu. Ważne stało się uregulowanie procedury stanowienia opiekuna tymczasowego, organizacja pieczy zastępczej czy zakres przysługujących przybyłym usług publicznych i świadczeń socjalnych.

W nowym komentarzu praktycznym dostępnym w LEX - Regulacje dotyczące małoletnich dzieci z Ukrainy przybywających do Polski w związku z konfliktem zbrojnym Autorka omówiła takie kwestie dotyczące małoletnich z Ukrainy jak ich pobyt na terytorium RP, procedurę ustanawiania opiekuna tymczasowego, organizację pieczy zastępczej czy zakres przysługujących przybyłym usług publicznych i świadczeń socjalnych.

Procedura ustanowienia opiekuna tymczasowego

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dla dziecka-sieroty sąd powinien ustanowić opiekuna tymczasowego. Opiekuna tymczasowego ustanawia sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce pobytu małoletniego. Postępowanie o ustanowienie opiekuna tymczasowego może być wszczęte na wniosek lub z urzędu. Wskazany przepis szczegółowo określa jakie elementy powinien zawierać taki wniosek. Do złożenia wniosku o ustanowienie opiekuna tymczasowego w przypadku dzieci niemających na terytorium Polski krewnych i powinowatych lub innych osób, które mogą objąć faktyczną pieczę nad małoletnim uprawnieni są przedstawiciele organizacji społecznych udzielających pomocy społecznej oraz organy państwowe (Straż Graniczna, organy samorządowe, prokurator, policja).

W sprawie o ustanowienie opiekuna tymczasowego sąd orzeka w postępowaniu nieprocesowym po przeprowadzeniu rozprawy. Sąd przesłuchuje kandydata na opiekuna tymczasowego i osobę sprawującą faktyczną pieczę nad małoletnim oraz wysłuchuje małoletniego, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala, uwzględniając w miarę możliwości jego rozsądne życzenie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli kandydat na opiekuna tymczasowego sprawuje faktyczną pieczę nad małoletnim, a okoliczności sprawy nie budzą wątpliwości co do prawidłowego wykonywania tej pieczy i dobro małoletniego się temu nie sprzeciwia, sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe wyłącznie do dowodów z dokumentów i rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym. Sąd może dokonywać doręczeń zawiadomień i wezwań w sposób, który uzna za najbardziej celowy, kierując się sprawnością postępowania. Wezwanie lub zawiadomienie dokonane w ten sposób wywołuje skutki doręczenia, jeżeli jest niewątpliwe, że doszło ono do wiadomości adresata. Sąd rozpoznaje sprawę bezzwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia wpływu do sądu wniosku lub powzięcia informacji o konieczności ustanowienia opiekuna tymczasowego.

Pomoc prawna dla Ukrainy - LEX Sytuacje Nadzwyczajne czyli nowy moduł w LEX

Moduł LEX Sytuacje Nadzwyczajne w jednym miejscu gromadzi profesjonalną informację prawną i branżową o zmianach legislacyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. W programie znajdują się oczywiście także publikacje dotyczące ustanowienia opiekuna tymczasowego małoletniego Ukrainy. Polecam dostępne w LEX publikacje na ten temat:

Jak ustanowić opiekuna tymczasowego małoletniego obywatela Ukrainy?
Katarzyna Irytowska

Product manager LEX Kancelaria Prawna

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.