Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Opinia o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym

13 maja 2020

W postępowaniu sądowoadministracyjnym, ustanowiony w ramach prawa pomocy pełnomocnik, może uznać, że nie zachodzą przesłanki uzasadniające sporządzenie skargi kasacyjnej na rzecz strony postępowania. Pełnomocnik sporządza wtedy opinię o braku podstaw do jej wniesienia i składa ją w sądzie w terminie do wniesienia skargi kasacyjnej wraz z odpisem dla strony, dla której został ustanowiony. Opinia badana jest następnie przez WSA.

 

Jak przypomina Agnieszka Dauter-Kozłowska w: Opinia o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, od zeszłego roku pełnomocnik taki może wnieść opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej również w formie dokumentu elektronicznego.

Elektroniczna forma opinii

Od 31 maja 2019 r. pełnomocnik może wnieść opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w formie dokumentu elektronicznego do elektronicznej skrzynki podawczej sądu.

Opisany warunek nie zostanie spełniony w przypadku wysłania takiego pisma do sądu na jego adres elektroniczny (adres e-mail). Pismo takie, oprócz wymogów formalnych pisma w postaci papierowej, musi zawierać adres elektroniczny oraz zostać podpisane przez pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Datą wniesienia pisma jest określona w urzędowym poświadczeniu odbioru data wprowadzenia pisma do systemu teleinformatycznego sądu.

Ocena pod kątem należytej staranności

Sąd dokonuje oceny, czy sporządzona przez pełnomocnika z urzędu opinia o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej została sporządzona z zachowaniem zasad należytej staranności.

Zdaniem A. Dauter-Kozłowskiej, pod pojęciem „zasad należytej staranności” należy rozumieć staranną, rzeczową i z uwzględnieniem wiedzy prawniczej analizę orzeczenia pod kątem zasadności jego kwestionowania w postępowaniu odwoławczym.

Dlatego też ocena opinii powinna być ukierunkowana na:

  • właściwe odczytanie stanu faktycznego i prawnego oraz
  • analizę mających w sprawie zastosowanie przepisów prawa procesowego i materialnego.

Zawiadomienie właściwego organu samorządu zawodowego

W razie stwierdzenia, że opinia o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej nie została sporządzona z zachowaniem zasad należytej staranności, sąd wydaje w tym przedmiocie postanowienie.

O zaistniałym uchybieniu sąd zawiadamia właściwą okręgową radę adwokacką, radę okręgowej izby radców prawnych, Krajową Radę Doradców Podatkowych lub Krajową Radę Rzeczników Patentowych, doręczając jej odpis wydanego postanowienia.

Zdaniem A. Dauter-Kozłowskiej, wydaje się za uzasadnione, że postanowienie sądu stwierdzające, że opinia nie została sporządzona z zachowaniem zasad należytej staranności wraz z pouczeniem, że termin na wniesienie skargi kasacyjnej biegnie od dnia zawiadomienia nowego pełnomocnika o jego wyznaczeniu należy również doręczyć stronie.

Wyznaczenie innego pełnomocnika

W sytuacji zawiadomienia przez sąd właściwego organu samorządu zawodowego, że opinia o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej nie została sporządzona za zachowaniem zasad należytej staranności, wówczas obowiązkiem takiego organu jest wyznaczenie dla strony innego pełnomocnika.

Opinia o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym
Wojciech Kowalski
product manager Działu Legal
 

 

 

Dostęp do sprawdzonych informacji jest obecnie niezwykle ważny. W programie LEX znajdziesz również:
Komentarze, wzory dokumentów i procedury, ważne komunikaty, m.in.:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy