Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta bez tajemnic

28 lutego 2023

Ustawa o prawach pacjenta przyznaje placówkom medycznym prawo do pobierania opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej. Precyzuje również jakie podmioty są zobowiązane do ponoszenia wspomnianych opłat (a kto jest z nich zwolniony) oraz jak ustala się ich wysokość. Dowiedz się na jakich zasadach placówka może pobierać wspomnianą opłatę, aby nie narazić się na naruszenie praw pacjenta!

Kiedy placówka może pobrać opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej?

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę za udostępnienie prowadzonej dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków oraz za udostępnienie dokumentacji na elektronicznym nośniku danych, a także za sporządzenie jej odwzorowania cyfrowego (skanu). Ustawa o prawach pacjenta dopuszcza jednak w konkretnych przypadkach zwolnienie z opłat (dotyczy to wszystkich odpłatnych form i sposobów udostępniania pacjentowi dokumentacji). Jednym z takich wyłączeń jest chociażby udostępnienie dokumentacji medycznej po raz pierwszy pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu ,w żądanym przez nich zakresie (zwolnienie to dotyczy również podmiotów upoważnionych do tej czynności przez świadczeniobiorcę lub jego przedstawiciela ustawowego). Warto jednak zaznaczyć, że zwolnienie z opłat nie obejmuje przypadków udostępnienia dokumentacji po śmierci pacjenta osobom upoważnionym za życia.

Opłaty nie pobiera się również gdy udostępnienie ma związek z prowadzonym postępowaniem w sprawie przyznania świadczenia kompensacyjnego z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych czy postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Opłaty nie pobiera się też w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

Szerzej na temat zasad ponoszenia opłat z tytułu udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta w komentarzu praktycznym Dokumentacja medyczna – udostępnianie informacji

Kto i w jakiej wysokości może ustalić opłatę za udostępnienie dokumentacji medycznej?

Wysokość opłaty za sporządzenie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku z dokumentacji medycznej oraz za udostępnienie dokumentacji na elektronicznym nośniku danych lub sporządzenie jej odwzorowania cyfrowego (skanu) ustala kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą w regulaminie organizacyjnym. Ustawa o prawach pacjenta ogranicza go jednak w tych uprawnieniach, określając górną granicę wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej. W zależności od tego z jaką formą mamy do czynienia wysokość maksymalnych opłat jest jednak różna. W każdym jednak przypadku podstawą wyliczenia maksymalnych stawek opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej jest przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, które następnie jest pomnożone przez:

  • 0,002 (wówczas otrzymujemy informację o maksymalnej wysokości opłaty za jedną stronę wyciągu lub odpisu)
  • 0,00007 (wówczas otrzymujemy informację o maksymalnej wysokości opłaty za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej)
  • 0,0004 (wówczas otrzymujemy informację o maksymalnej wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych).

Biorąc pod uwagę powyższe warto pamiętać by raz na kwartał (1 marca, 1 czerwca, 1 września oraz 1 grudnia) zweryfikować wysokość opłat pobieranych w danej placówce za udostępnienie dokumentacji medycznej we wskazanych formach i odpowiednio skorygować stosowny przepis w regulaminie organizacyjnym. Śledzenie aktualnych stawek ułatwi Ci m.in. zestawienie: Maksymalna wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej - aktualne stawki.

Podział majątku wspólnego małżonków

Norbert Bonin

Product manager LEX Ochrona Zdrowia i LEX Medica