Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Mały ZUS plus od 1 lutego 2020 r.

04 lutego 2020

Od 1 lutego 2020 r. obowiązuje tzw. mały ZUS plus. To nowa możliwość opłacania niższych składek przez małych przedsiębiorców. Kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i jak się ono wpisuje w system oskładkowania przedsiębiorców?

Na początek bez rejestracji - działalność nieewidencjonowana

Pierwsze miesiące prowadzenia działalności przez nowego przedsiębiorcę mogą nie być uważane za działalność gospodarczą, przedsiębiorca nie musi rejestrować swojej działalności, a co za tym idzie nie będzie opłacał składek ZUS, jeśli zostaną spełnione określone przez Prawo przedsiębiorców warunki:

  • działalność będzie wykonywana przez osobę fizyczną,
  • przychód należny z tej działalności nie przekroczy w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (a więc w 2020 r. 1300 zł),
  • w okresie ostatnich 60 miesięcy przedsiębiorca nie wykonywał działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca, który spełnia te warunki, nie musi rejestrować swojej działalności do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Oznacza to, że nie będzie podlegał żadnym ubezpieczeniom: emerytalno-rentowym, chorobowym, a nawet zdrowotnym.

Osoba wykonująca działalność może jednak dobrowolnie złożyć wniosek o wpis do CEIDG w każdym czasie.

Jest natomiast do tego zobligowana w terminie 7 dni, jeżeli przychód z tej działalności przekroczy w danym miesiącu wysokość połowy minimalnego wynagrodzenia (w 2020 r. 1300 zł).

Zobacz więcej w LEX Kadry:

Ulga na start - 6 miesięcy bez składek ZUS

Przedsiębiorca (osoba fizyczna) rozpoczynający działalność gospodarczą (a więc po wpisaniu do CEIDG) przez pierwsze 6 miesięcy jest zwolniony z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Aby skorzystać z tego uprawnienia musi spełnić następujące warunki:

  • jest osobą fizyczną,
  • podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
  • nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. 
LEX Kadry

Zamów bezpłatny dostęp do produktu i uzyskaj więcej informacji na temat opisany w artykule. 

 

Uwaga! Przedsiębiorca podlega jednak ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Przedsiębiorca może zrezygnować z tego uprawnienia (tzn. z ulgi na start) przez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

Zobacz więcej: Ulga na start

Preferencyjny ZUS

Po upływie 6 miesięcy (a więc po zakończeniu okresu, przez który przedsiębiorca nie musiał odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne), będzie mógł odprowadzać składki na zasadach preferencyjnych. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Mały ZUS plus

Od 1 lutego 2020 r. wszedł w życie tzw. mały ZUS plus. Mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy, których roczny przychód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 000,00 zł.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne liczona jest od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia i nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Jeżeli natomiast chodzi o podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, to tak jak dotychczas, stanowi ją zadeklarowana przez niego kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. 

Składki w pełnej wysokości

W kolejnych latach przedsiębiorca jest zobligowany do opłacania składek w pełnej wysokości, a więc podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy. 

Oskładkowanie przedsiębiorcy:

Etap działalności:Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
Działalność nieewidencjonowana - nie stanowi działalności gospodarczej aż do miesiąca, w którym przychód przekroczył w danym miesiącu wysokość 50% kwoty minimalnego wynagrodzeniaNie podlega ubezpieczeniom społecznym
6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej (ulga na start)Nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu
24 miesiące kalendarzowe od daty rozpoczęcia działalności (preferencyjny ZUS)30% minimalnego wynagrodzenia
36 miesięcy (tzw. mały ZUS plus) - jeżeli roczny przychód uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120 000 złPodstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne liczona od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia i nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.
Kolejne lata prowadzenia działalności gospodarczej60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

 

TEST
Izabela Baranowska

Product manager LEX Kadry

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.