Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Nowe obowiązkowe elementy oświadczenia dłużnika o poddaniu się egzekucji

09 maja 2023

W wyniku zmian do KPC, które wprowadziła tzw. ustawa antylichwiarska, oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji zyskało nowe i zarazem obowiązkowe elementy. Nie wszystkie z nich wynikają z utrwalonej praktyki, a mogą odgrywać dużą rolę - w szczególności dla wierzycieli w postaci banków.

Nowelizacja KPC z 6.10.2022 r. zmieniła m. in. art. 777 § 2 (oraz dodała do niego § 21), który reguluje elementy oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Takie oświadczenie zabezpiecza wierzytelność banku, zatem jego prawidłowe sformułowanie jest kluczowe.

Obowiązkowe elementy oświadczenia o poddaniu się egzekucji

Ustawodawca doprecyzował jakie elementy muszą się znaleźć się w oświadczeniu dłużnika o poddaniu się egzekucji. Pierwszym z nich jest wskazanie na stosunek prawny, w związku, z którym dłużnik poddaje się egzekucji. Poprzez stosunek prawny należy rozumieć podstawowe kwestie umowy zawartej z dłużnikiem (strony umowy i przedmiot umowy).

Poza stosunkiem prawnym, w oświadczeniu musi się znaleźć także:

  • data powstania zobowiązania dłużnika,
  • treść zobowiązania dłużnika,
  • świadczenie wierzyciela i termin wykonania (dla umów wzajemnych).

Zgodnie z obecnym stanem prawnym ww. elementy są obowiązkowe dla oświadczeń dłużników, a ich brak będzie oznaczał niespełnienie wymagań ustawowych.

Nowe elementy w oświadczeniach o poddaniu egzekucji a umowa hedgingowa

A co, gdy nie ma daty powstania zobowiązania dłużnika? Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy bank i stronę kredytową wiąże umowa hedgingowa, która ustala warunki zawierania i rozliczania przyszłych transakcji walutowych i pochodnych.

Ekspert, dr Krzysztof Schulz, w tym wypadku proponuje wskazywanie na datę zawarcia umowy hedgingowej. Wynika to z faktu, że kredytobiorca zawierając tego typu umowę w praktyce zobowiązuje się do zawierania i rozliczania transakcji na zasadach określonych w tej umowie i właściwych regulaminach. A w konsekwencji jest związany ich ramami.

Ograniczenia dla oświadczeń w związku z zawarciem umowy pożyczki przez osobę fizyczną

Oświadczenia nie będzie można złożyć w każdej sytuacji. Zgodnie z nowododanym art. 777 § 21 KPC, gdy oświadczenie jest składane w związku z zawartą przez os. fiz. umową pożyczki niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową prowadzoną przez tę osobę albo inną umową, do której przepisy o pożyczce stosuje się odpowiednio, wysokość sumy pieniężnej, co do której dłużnik poddaje się egzekucji, nie może przekraczać:

  • sumy kwoty pożyczki powiększonej o wysokość odsetek maksymalnych obliczonych bezpośrednio od tej kwoty za okres, na który została udzielona pożyczka,
  • wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie obliczonych od kwoty pożyczki za okres do 6 miesięcy oraz 
  • maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów, o których mowa w 7201KC.

Więcej na temat wpływu ustawy antylichwiarskiej na oświadczenia o poddaniu egzekucji składane na rzecz banków pisze dr Krzysztof Schulz w komentarzu praktycznym. Autor analizuje zmiany w oświadczeniach o poddaniu egzekucji składanych w związku z innymi stosunkami prawnymi, m.in. umową poręczenia. Z jego treścią możesz zapoznać się w LEX Banki.

Podział majątku wspólnego małżonków

Julia Magulska

Redakcja Publikacji Elektronicznych