Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Plan nadzoru pedagogicznego - wrześniowy obowiązek dyrektora szkoły

18 sierpnia 2023

Do 15 września dyrektorzy szkół i placówek muszą przygotować plan nadzoru pedgogicznego na rok szkolny 2023/2024, z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym oraz podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa. Jakie obowiązkowe elementy powinien zawierać plan i na co zwrócić uwagę przy jego opracowywaniu?

Zgodnie z § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25.08.2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (dalej: r.n.p.), dyrektor szkoły lub placówki opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego - do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

Dokument ten wyznacza kierunek działań zarządczych, dzięki któremu pozyskiwane są kluczowe informacje i dane dotyczące działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej jednostki systemu oświaty. W obecnym stanie prawnym nie ma jednego wzoru planu nadzoru pedagogicznego, ale § 23 ust. 3 r.n.p. określa jego obowiązkowe elementy:

  • tematykę i terminy przeprowadzania kontroli;
  • zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań;
  • plan obserwacji prowadzonych przez nauczycieli zajęć.

Przykładowe plany nadzoru pedagogicznego dla szkół i przedszkoli znajdziesz<<TUTAJ

 

W myśl § 22 r.n.p., dyrektor w ramach sprawowanego nadzoru kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki, przebieg procesów kształcenia i wychowania oraz efekty podejmowanych działań w szkole/placówce.

Druga forma nadzoru, wspomaganie, polega na diagnozowaniu pracy szkoły lub placówki, planowaniu i prowadzeniu działań rozwojowych,  motywowaniu nauczycieli do doskonalenia oraz organizowaniu szkoleń i narad.

Więcej na ten temat w LEX Prawo Oświatowe, w artykule Piotra Gąsiorka pt.: Nowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkołach i placówkach.

 

Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024

Istotnym drogowskazem dla kuratorów i dyrektorów szkół w planowaniu nadzoru pedagogicznego są kierunki polityki oświatowej państwa. To one stanowią o wektorowości planowanych kontroli i zakresu wspomagania, tym samym wskazują obszary, które będą poddane szczególnemu zainteresowaniu przez organy nadzoru. Kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2023/2024 zostały określone przez resort edukacji.

 

Wnioski ze sprawowanego nadzoru za poprzedni rok szkolny

O efektywności planu nadzoru pedagogicznego w dużej mierze decyduje zaprojektowany sposób wdrażania wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego za poprzedni rok szkolny. Dzięki wnikliwej analizie wniosków dyrektor może funkcjonalnie określić obszary rozwoju na dany rok, które wymagają szczególnego nadzoru w formie kontroli lub wspomagania. 

W planie nadzoru warto również uwzględnić informacje z analizy wyników egzaminów zewnętrznych, skargi i wnioski składane przez rodziców oraz wnioski z przeprowadzonych kontroli i obserwacji.

Więcej na ten temat w artykule pt.: Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły - mocne narzędzie, które zapewnia jakość

 

Obserwacje zajęć nauczycieli - ważny obowiązek dyrektora szkoły

Dobrze przeprowadzona obserwacja lekcji stanowi ważne narzędzie budowania jakości pracy nauczyciela. Podlegają jej wszyscy nauczyciele i pracownicy pedagogiczni, ale przede wszystkim nauczyciele w trakcie awansu zawodowego. Informacja zwrotna uzyskana od dyrektora szkoły stanowi istotną formę wspomagania procesu dydaktycznego, ale również trampolinę do wdrażania w szkole nowych metod, technologii i innowacyjnych programów nauczania zgodnych z aktualnymi standardami edukacyjnymi. Warto zatem zainwestować czas w przygotowanie arkuszy obserwacji zajęć.

Przykład arkusza obserwacji znajdziesz <<TUTAJ

 

O czym zatem warto pamiętać?

Plan nadzoru pedagogicznego stanowi element działalności dyrektora szkoły, który umożliwia efektywne zarządzanie procesami edukacyjnymi oraz doskonalenie pracy nauczycieli
i pracowników pedagogicznych. Działania zaplanowane w nadzorze nie stanowią katalogu zamkniętego, ale są uzależnione od realnych potrzeb szkoły wynikających z przeprowadzonej diagnozy potrzeb, analizy wniosków z nadzoru i obranych na dany rok szkolny kierunków polityki oświatowej państwa. Określone w § 23 ust. 3 r.p.n. zadania stanowią zatem obowiązującą bazę, którą można uzupełnić o inne elementy wynikające z potrzeb szkoły/placówki. Należy również pamiętać o tym, że obowiązujące przepisy nakładają na dyrektora obowiązek informowania rady pedagogicznej (bądź nauczycieli i osoby niebędące nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły, jeżeli w danej szkole nie tworzy się rady pedagogicznej), o wprowadzonych do planu zmianach.

Podział majątku wspólnego małżonków

Sylwia Łukasik-Gębska

Redakcja Publikacji Elektronicznych

Czytaj więcej w dostępie testowym
Polecamy między innymi:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy