Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Podatek u źródła od 1 stycznia 2023 r.

30 stycznia 2023

Podatek u źródła (WHT) od kilku lat wywołuje u podatników emocje w związku ze zmianami, które zostały zapoczątkowane z początkiem 2019 r., a następnie wielokrotnie odraczane poprzez rozporządzenia wykonawcze. W ramach tzw. Polskiego Ładu podatek u źródła również przeszedł wiele zmian. Na co zatem należy zwrócić uwagę w zakresie podatku u źródła od 1 stycznia 2023 r.?

Certyfikat rezydencji

Certyfikat rezydencji to zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika, które najczęściej jest niezbędne podczas realizacji obowiązków w zakresie podatku u źródła. W świetle obowiązujących przepisów podatnicy mogą stosować certyfikat rezydencji w formie kopii tego dokumentu, pod warunkiem, że informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Wypłaty powyżej 2 mln PLN

Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat na rzecz podmiotów powiązanych należności wskazanych poniżej:

  • z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how);
  • przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • są obowiązani po przekroczeniu 2 mln PLN w roku podatkowym jako płatnicy pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat od nadwyżki ponad kwotę 2 mln PLN:
  1. z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  2. bez możliwości niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także bez uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W przypadku, kiedy dojdzie do wypłaty należności powyżej kwoty 2 mln PLN na rzecz podmiotów powiązanych płatnicy mają możliwość niepobierania podatku u źródła w dwóch sytuacjach, to znaczy posiadając opinię o stosowaniu preferencji lub składając oświadczenie płatnika.

Kiedy można nie pobierać podatku u źródła w przypadku wypłaty powyżej 2 mln PLN?

Jeżeli łączna kwota należności wypłacona podatnikowi w obowiązującym u płatnika roku podatkowym przekracza kwotę 2 mln PLN, płatnik może nie pobierać podatku u źródła pod warunkiem, że:

  1. osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami posiadają obowiązującą opinię o stosowaniu preferencji;
  2. płatnik złoży oświadczenie WH-OSC (w zakresie CIT) lub WH-OSP (w zakresie PIT).

Opinia o stosowaniu preferencji

Organ podatkowy na wniosek złożony przez podatnika, płatnika lub podmiot dokonujący wypłaty należności za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze wydaje opinię o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, od wypłacanych na rzecz podatnika należności, w odniesieniu do których jest zobowiązany do pobrania podatku u źródła bez możliwości zastosowania preferencji lub stosowania stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobrania podatku zgodnie z taką umową (opinia o stosowaniu preferencji).

Oświadczenie WH-OSC/WH-OSP

Płatnik nie jest także zobowiązany do pobrania podatku u źródła w przypadku, kiedy złoży oświadczenie, że:

  1. posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  2. po przeprowadzeniu weryfikacji nie posiada wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Płatnik jest zobowiązany do złożenia oświadczenia na formularzu WH-OSC (w zakresie CIT) lub WH-OSP (w zakresie PIT) nie później niż ostatniego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia kwoty 2 mln PLN, przy czym wykonanie tego obowiązku po dokonaniu wypłaty nie zwalnia płatnika z obowiązku dochowania należytej staranności przed jej dokonaniem.

Zwrot podatku u źródła

W przypadku, kiedy dany podmiot nie posiada opinii o stosowaniu preferencji ani nie składa oświadczenia płatnika może pobrać podatek u źródła, a następnie złożyć wniosek o jego zwrot.

Podatek u źródła od 1 stycznia 2023 r.

Tomasz Kręski

Product Manager

Księgowość i Podatki