Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Podatnicy CIT muszą publikować strategie podatkowe

22 stycznia 2021

Od 1 stycznia obowiązują przepisy dotyczące strategii podatkowej. Nakładają one na niektórych podatników CIT nowy obowiązek sprawozdawczy w postaci sporządzania i publikowana realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. Za brak publikacji grożą dotkliwe kary finansowe.

Nie ma niestety przepisu, który wskazywałby, za który rok informacja o realizowanej strategii podatkowej powinna zostać sporządzona i podana do publicznej wiadomości po raz pierwszy. Zdaniem Ministerstwa Finansów jest to konieczne już za rok 2020. Jest to stanowisko bezzasadne, ponieważ nie można żądać od podatników wypełnienia obowiązku polegającego na opublikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r., skoro obowiązek przygotowywania strategii podatkowej został wprowadzony dopiero 1.01.2021 r.

Co to jest strategia podatkowa?

Przepisy nie podają definicji legalnej strategii podatkowej, mimo że wprowadzają obowiązek jej sporządzania i publikowania. Ustawodawca ograniczył się jedynie do wskazania informacji, które mają być upublicznione w ramach przekazywania informacji o realizowanej strategii podatkowej. Strategię podatkową można więc określić jako odpowiedź przedsiębiorcy na nakładane na niego podatki. Jej celem jest dążenie do optymalizacji i zmniejszenia ciężaru podatkowego.

Przykładowo w katalogu danych będących elementem strategii podatkowej może znaleźć się obowiązek informowania o podejściu podatnika do:

  • procesów i procedury dotyczącej zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych i zapewniające ich prawidłową realizację;
  • realizacji obowiązków informowania Szefa KAS o schematach podatkowych;
  • informacji dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi;
  • informowania o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych;
  • informowania o wystąpieniu z wnioskiem do organów podatkowych o wydanie np. interpretacji podatkowej;
  • danych dotyczących rozliczeń podatkowych w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Należy zauważyć, że zdecydowana większość informacji, które mają zostać przygotowane i opublikowane przez spółki w formie informacji o realizowanej strategii podatkowej, jest w posiadaniu organów podatkowych.

Kto jest zobowiązany do publikowania strategii podatkowej?

Nowe obowiązki nałożono na dwie grupy podatników:

1) podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;

2) podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP.

Ten nowy obowiązek nie dotyczy podatników, którzy są stroną umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s ust. 1 Ordynacji podatkowej.

Z pomocą procedury Podatnicy obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej łatwo ustalić czy dany podatnik ma obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej.

Jakie nowe obowiązki ciążą na podatnikach?

Podatnicy są zobowiązani:

  1. sporządzić informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. Informacja ta obejmuje, z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, w szczególności dane wymienione w art. 27c ust. 2 ustawy o CIT, a w przypadku podatkowych grup kapitałowych – informacje w odniesieniu do podatkowej grupy kapitałowej oraz każdej ze spółek wchodzących w jej skład;
  2. zamieścić w języku polskim informację na swojej stronie internetowej, bądź udostępnić informację (w przypadku braku posiadania własnej strony internetowej) na stronie internetowej podmiotu powiązanego. Czas na opublikowanie sprawozdania mija z końcem dziewiątego miesiąca następującego po upływie terminu do złożenia zeznania rocznego w podatku dochodowym (a więc dla podatników z rokiem podatkowym równym kalendarzowemu – do końca roku następującego po roku, którego dotyczy informacja);
  3. przekazać naczelnikowi urzędu skarbowego informację o adresie strony internetowej. Należy to uczynić w tym samym terminie, w którym strategia zostanie opublikowana. W przypadku niewykonania tego obowiązku podatnik podlega karze pieniężnej, którą nakłada w drodze decyzji naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika. Kara może wynieść nawet 250.000 zł.

Wszystkie obowiązki podatników obowiązanych do sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej przedstawia procedura Obowiązki podatników obowiązanych do sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej.

Na temat wszystkich procedur zobacz krótki film film opisujący tę kategorię dokumentów.

Podatnicy CIT muszą publikować strategie podatkowe
Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"

product manager Procedury Biznes

Zobacz więcej w 7-dniowym dostępie testowym do LEX Księgowość!
Polecamy m.in.:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy