Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Pojęcie sprawy gospodarczej

19 listopada 2019

Jedną z istotniejszych zmian wynikających z reformy postępowania cywilnego jest przywrócenie do polskiego porządku prawnego odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych. Nowe regulacje wprowadziły pojęcie sprawy gospodarczej. Katalog spraw gospodarczych zawiera art. 458(2) § 1 k.p.c.

Podstawowa kategoria spraw gospodarczych 

Podstawową kategorią spraw gospodarczych są sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej (art. 458(2) § 1 pkt 1 k.p.c.). Jak wskazuje Paweł Wiśniewski w: "Wytoczenie powództwa w sprawie gospodarczej", dla spełnienia przesłanek z art. 458(2) § 1 pkt 1 k.p.c. niezbędne jest, aby każda ze stron była przedsiębiorcą. Jeśli choćby jeden ze współuczestników nie jest przedsiębiorcą, to sprawa nie jest sprawą gospodarczą w rozumieniu wymienionego przepisu.

Warto przypomnieć, że przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33(1) § 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 43(1) k.c.).

Z kolei zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r., poz. 1292), działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Zobacz również: Czym jest i jakie ma funkcje umowa dowodowa w postępowaniu gospodarczym? 

Przykłady spraw gospodarczych

Obrót prawny i praktyka orzecznicza dostarczają nam wiele przykładów spraw gospodarczych. Poglądowo, do kategorii spraw gospodarczych należą:

  • sprawa o odszkodowanie za czyn niedozwolony wyrządzony przez przedsiębiorcę innemu przedsiębiorcy, jeżeli powstanie szkody spowodowane zostało ruchem przedsiębiorstwa sprawcy deliktu i miało bezpośredni wpływ na zdolność do prowadzenia działalności gospodarczej przez poszkodowanego;
  • sprawa o zapłatę ceny sprzętu medycznego, wszczęta przez przedsiębiorcę przeciwko samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej;
  • sprawa, w której występuje indywidualny rolnik w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej innej niż wytwórcza, dotycząca produkcji roślinnej, zwierzęcej, ogrodnictwa i sadownictwa.

Co ważne, sprawy:

  • z umów o roboty budowlane bądź związanych z procesem budowlanym umów służących wykonaniu robót budowlanych,
  • z umów leasingu,

są sprawami gospodarczymi bez względu na to, czy obie strony są przedsiębiorcami (art. 458(2) § 1 pkt 5 i 6 k.p.c.). 

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak obecnie - krok po kroku - kształtuje się przebieg postępowania w sprawach gospodarczych, zobacz również pozostałe procedury autorstwa Pawła Wiśniewskiego:

Wojciech Kowalski
product manager Działu Legal

 

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i korzystaj z pełnych możliwości LEX.

Zaloguj się

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.