Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Polski Ład 3.0 - zmiany w CIT od 1 stycznia 2023 r.

17 listopada 2022

W ramach tzw. Polskiego Ładu 3.0 ustawodawca znowelizował przepisy ustawy o CIT. W większości zmiany dotyczą modyfikacji wadliwych regulacji wprowadzonych pierwszą wersją Polskiego Ładu, ich odroczenie lub nawet ich likwidacja. W związku z powyższym wiele zmian może rzeczywiście ucieszyć podatników. Co do zasady Polski Ład 3.0 wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r., są jednak regulacje, które dotyczą roku 2022.

Zmiany w prawie podatkowym wprowadzone z początkiem 2022 r. określane mianem Polskiego Ładu okazały się dopiero początkiem złożonego procesu legislacyjnego. Wadliwość, niekompletność takich regulacji wymusiła kolejne nowelizacje, w tym część zmian o charakterze wstecznym. W pierwszej kolejności prawodawca zmodyfikował przepisy ustawy o PIT, które zostały określone jako Polski Ład 2.0. W drugim półroczu 2022 r. resort finansów zajął się natomiast porządkowaniem i naprawianiem przepisów ustawy o CIT. I w tym przypadku okazało się, że koniecznym jest dokonanie wstecznej modyfikacji części przepisów.

W rezultacie w dniu 7 października 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, czyli tak zwany Polski Ład 3.0. W większości zmiany dotyczą modyfikacji wadliwych regulacji wprowadzonych pierwszą wersją Polskiego Ładu, ich odroczenie lub nawet ich likwidacja. W związku z powyższym wiele zmian może rzeczywiście ucieszyć podatników. Co do zasady Polski Ład 3.0 wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r., są jednak regulacje, które dotyczą roku 2022.

Jakie są zatem najważniejsze zmiany przewidziane przez Polski Ład 3.0?

Modyfikacja i odroczenie stosowania przepisów o minimalnym podatku dochodowym

Podatek minimalny został wprowadzony 1 stycznia 2022 r. w ramach pierwotnej wersji Polskiego Ładu. Celem ustawodawcy było opodatkowanie przede wszystkim tych podatników, którzy optymalizowali swoje podatki, w taki sposób, że powstawała im strata z działalności gospodarczej lub wykazywali minimalny dochód. Niemniej jednak przepisy w tym zakresie były nieprecyzyjne i pozostawiały wiele wątpliwości.

Niewątpliwie najważniejszą zmianą wprowadzoną w ramach Polskiego Ładu 3.0 w zakresie podatku minimalnego jest zawieszenie stosowania tego podatku do 31 grudnia 2023 r. Jednocześnie, ustawodawca wprowadził również istotne zmiany w konstrukcji podatku minimalnego.

Uchylenie przepisów o "ukrytej dywidendzie"

Przepisy o ukrytej dywidendzie zostały wprowadzone w ramach pierwotnej wersji Polskiego Ładu 1.0 z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2023 r. Ustawodawca chciał wyłączyć z kosztów uzyskania przychodu tzw. "ukrytą dywidendę", czyli koszty poniesione przez podatnika będącego spółką w związku ze świadczeniem wykonanym przez podmiot powiązany z tą spółką lub ze wspólnikiem tej spółki, jeżeli poniesienie tego kosztu stanowi ukrytą dywidendę.

Jednakże przepisy o "ukrytej dywidendzie" nie wejdą w życie. Ustawodawca w ramach Polskiego Ładu 3.0 uchylił przepisy o "ukrytej dywidendzie".

Zmiany w zakresie tzw. transakcji rajowych

Polski Ład 3.0 wprowadza korzystne dla podatników zmiany w obszarze cen transferowych. Przepisy regulujące obowiązek dokumentacyjny w zakresie pośrednich transakcji rajowych był niemożliwy do zrealizowania przez wielu podatników. W konsekwencji, w ramach Polskiego Ładu 3.0, z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r. został zlikwidowany obowiązek dokumentacyjny w stosunku do tzw. pośrednich transakcji rajowych.

Ponadto, w ramach Polskiego Ładu 3.0 podniesiony został próg dokumentacyjny dla transakcji realizowanych bezpośrednio z podmiotami z rajów podatkowych (tzw. bezpośrednie transakcje rajowe). W przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową lub zagranicznym zakładem położonym na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, próg dokumentacyjny wynosić będzie:

  • 2 500 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;
  • 500 000 zł – w przypadku transakcji innej niż transakcja finansowa.

Zmiany w podatku u źródła (WHT)

Celem uchwalonych w ramach Polskiego Ładu 3.0 zmian w przepisach o podatku u źródła (WHT) jest urealnienie lub złagodzenie obowiązującego od 1 stycznia 2019 r. mechanizmu poboru tego podatku, nazywanego w skrócie mechanizmem pay & refund.

Zmiany w estońskim CIT

W ramach Polskiego Ładu 3.0 od 1 stycznia 2023 r. obowiązywać zaczną znowelizowane przepisy dotyczące opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT). Zmiany mają na celu przede wszystkim poprawienie oraz doprecyzowanie przepisów dotyczących zasad stosowania estońskiego CIT tak, aby stał się on bardziej atrakcyjny dla podatników.

Do najważniejszych zmian w zakresie estońskiego CIT zaliczyć można:

  • uznanie części wydatków, odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych używaniem składników majątku za wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą,
  • doprecyzowanie warunku wygaśnięcia zobowiązania z tytułu korekty wstępnej,
  • modyfikację warunku minimalnego zatrudnienia.

Zmiany w zakresie tzw. ulgi na złe długi

W ramach Polskiego Ładu 3.0 z dniem 1 stycznia 2023 r. zlikwidowany zostanie obowiązek wykazywania w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub zobowiązania, z którymi związane są zwiększenia lub zmniejszenia wynikające z tzw. ulgi na złe długi. Tym samym przestanie być konieczne załączanie do zeznania CIT-8 informacji CIT/WZ.

Pozostałe zmiany w ramach Polskiego Ładu 3.0

Polski Ład 3.0 wprowadza również istotne zmiany w zakresie podatku od przerzuconych dochodów, Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) oraz zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC).

Skorzystaj z publikacji dostępnych w LEX Księgowość, aby dowiedzieć się więcej o zmianach podatkowych w ramach Polskiego Ładu 3.0:

Polski Ład 3.0 - przewodnik po zmianach w CIT
Zmiany w CIT od 1 stycznia 2023 r.
Polski Ład 3.0: Podatek minimalny CIT
Rozliczanie należności opodatkowanych „u źródła” krok po kroku
Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

Polski Ład 3.0 - zmiany w CIT od 1 stycznia 2023 r.
Tomasz Kręski

product manager Księgowość i Podatki

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.