Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Pomoc publiczna dla firm energochłonnych

10 stycznia 2023

Pomoc publiczna to narzędzie służące do okazania wsparcia dla przedsiebiorstw w często trudnych i zagrażającyh ich działalności warunkach. Obecna sytuacja na rynku energetycznym zmusza przedsiębiorstwa do poszukiwania pomocy i wyjścia z dość trudnej sytuacji. Czym jest pomoc publiczna? Jak się o nią ubiegać?

Pomoc publiczną można zdefiniować jako każdą formę ingerencji instytucji publicznych w działalność podmiotów działających na rynku, polegającą na przyznaniu pomocy. Zasady i tryb jej przyznawania są ściśle określone przez ustawodawcę i dysponentów konkretnych programów. Pomoc na rynku energetycznym jest teraz szczególnie istotna, toteż warto dokonać przeglądu istniejących regulacji. Pomocne może być zapoznanie się z komentarzem praktycznym ,,Programy pomocowe dla firm energochłonnych''.

System rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych

Przyznawanie rekompensat związane jest bezpośrednio z ponoszeniem przez określone przedsiębiorstwa kosztów zakupu praw do emisji CO2. Koszty te odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu się ceny energii elektrycznej zużywanej do produkcji w ściśle określonych sektorach. Należą do nich m.in.:

  • produkcja aluminium,
  • produkcja papierów i tekstury,
  • gazy przemysłowe, podsektor wodoru,
  • odlewnictwo żeliwne.

Dodatkowo, skorzystanie z pomocy jest możliwe tylko poprzez spełnienie wymienionych w ustawie przesłanek, a więc chociażby posiadanie przez podmiot tytułu prawnego do eksploatacji instalacji i rzeczywiste jej użykowanie czy też wdrożony odpowiedni system zarządzania. Po spełnieniu powyższych warunków oraz złożeniu odpowiedniego wniosku podmiot stanie się beneficjentem pomocy publicznej.

Zamrożenie cen energii elektrycznej

04.11.2022 roku weszła w życie ustawa z 27.10.2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Celem tej regulacji jest wsparcie określonej grupy podmiotów przed nadmiernymi negatywnymi skutkami wzrostów cen. Zgodnie z jej założeniami w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi stosowana będzie ściśle określona w ustawie cena, zwana ceną maksymalną. W przypadku małych i średnich firm plasuje się ona na poziomie 785 zł/MWh. Warunkiem skorzystania z tej formy pomocy jest złożenie odpowiedniego oświadczenia. Problematyczna może być jednak odpowiedź na pytanie: Czy taka forma ingerencji stanowi pomoc publiczną? Problem ten analizuje ekspert w krótkim wystąpieniu pt. ,,Ceny maksymalne energii elektrycznej a pomoc publiczna''.

Pomoc publiczna jest narzędziem do wspomagania przedsiębiorców w trudnych czasach. Skorzystanie z niej bardzo często jednak wiąże się z dodatkowymi obowiązkami. Niemniej, jest to jeden ze sposobów poprawy sytuacji przedsiębiorstwa. Obecna sytuacja na rynku energii jest tego doskonałym przykładem.

Pomoc publiczna dla firm energochłonnych

Patrycja Tiuryn

Product Manager

LEX Dział Prawny

Zobacz również:
Polecamy między innymi
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy