Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

W todze czy bez togi na posiedzenie przygotowawcze?

02 marca 2020

Czy pełnomocnicy powinni występować w togach na posiedzeniu przygotowawczym ? Jak powinna wyglądać odpowiedź na pozew? Czy przewodniczący zatwierdza plan rozprawy zarządzeniem? Czy posiedzenie przygotowawcze jest obowiązkowe? To wątpliwości, które powstają po zmianach k.p.c.

Są to tylko niektóre pytania, które wiążą się z posiedzeniem przygotowawczym oraz planem rozprawy, czyli nowymi instytucjami wprowadzonymi przez nowelizację k.p.c. Instytucje te, szczegółowo omówione zostały w dostępnym w programie LEX komentarzu praktycznym -  Plan rozprawy i posiedzenie przygotowawcze po reformie KPC Dostęp po zalogowaniu

Wyznaczenie posiedzenia przygotowawczego

Po złożeniu odpowiedzi na pozew, a także gdy odpowiedź na pozew nie została złożona, ale wyrok zaoczny nie został wydany, przewodniczący wyznacza posiedzenie przygotowawcze i wzywa na nie strony. Przewodniczący i sąd są obowiązani podejmować czynności tak, by termin pierwszego posiedzenia przygotowawczego przypadł nie później niż dwa miesiące po dniu złożenia odpowiedzi na pozew albo ostatniego pisma przygotowawczego złożonego w wykonaniu zarządzenia przewodniczącego, a jeżeli odpowiedź na pozew albo pismo przygotowawcze nie zostaną złożone - nie później niż dwa miesiące po upływie terminu do złożenia tych pism. Jeżeli okoliczności sprawy wskazują, że przeprowadzenie posiedzenia przygotowawczego nie przyczyni się do sprawniejszego rozpoznania sprawy, przewodniczący może jej nadać inny właściwy bieg, w szczególności skierować ją do rozpoznania, także na rozprawie.

Przedmiot i przebieg posiedzenia przygotowawczego

Posiedzenie przygotowawcze służy rozwiązaniu sporu bez potrzeby prowadzenia dalszych posiedzeń, zwłaszcza rozprawy. Jeżeli nie uda się rozwiązać sporu, na posiedzeniu przygotowawczym sporządza się z udziałem stron plan rozprawy. Posiedzenie przygotowawcze odbywa się według przepisów o posiedzeniu niejawnym. W toku posiedzenia przygotowawczego zachowanie szczegółowych przepisów postępowania nie jest konieczne, jeżeli przyczyni się to do osiągnięcia celów tego posiedzenia. Do udziału w posiedzeniu przygotowawczym są obowiązani strony i ich pełnomocnicy. Przewodniczący może zwolnić stronę od obowiązku stawienia się na posiedzenie przygotowawcze, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że udział pełnomocnika będzie wystarczający. Przed rozpoczęciem posiedzenia przygotowawczego powód może wnieść o jego przeprowadzenie bez swego udziału. Wniosek nie podlega cofnięciu, a zastrzeżenie warunku lub terminu uważa się za nieistniejące. W takim przypadku niestawiennictwo powoda lub jego pełnomocnika na posiedzeniu przygotowawczym nie prowadzi do umorzenia postępowania, plan rozprawy sporządza się bez udziału powoda, a ustalenia zawarte w planie rozprawy wiążą powoda w dalszym toku postępowania. Jeżeli powód bez usprawiedliwienia nie stawi się na posiedzenie przygotowawcze, sąd umarza postępowanie, rozstrzygając o kosztach jak przy cofnięciu pozwu, chyba że sprzeciwi się temu obecny na tym posiedzeniu pozwany. Jeżeli powód w terminie tygodnia od dnia doręczenia mu postanowienia o umorzeniu postępowania usprawiedliwi swe niestawiennictwo, sąd uchyli to postanowienie i nada sprawie właściwy bieg. Przepisu tego nie stosuje się w przypadku kolejnego nieusprawiedliwionego niestawiennictwa. Jeżeli pozwany nie stawi się na posiedzenie przygotowawcze, plan rozprawy sporządza się bez jego udziału. Ustalenia zawarte w planie rozprawy wiążą pozwanego w dalszym toku postępowania. Jeżeli strona, która stawiła się na posiedzenie przygotowawcze, nie bierze w nim udziału, plan rozprawy sporządza się bez jej udziału. Ustalenia zawarte w planie rozprawy wiążą tę stronę w dalszym toku postępowania.

 

W todze czy bez togi na posiedzenie przygotowawcze?Polecamy webinar

Plan rozprawy i posiedzenie przygotowawcze w praktyce po nowelizacji KPC 11.03.2020 r.

Zarejestruj się

Co powinien zawierać plan rozprawy?

Plan rozprawy zawiera rozstrzygnięcia co do wniosków dowodowych stron, zastępując w tym zakresie postanowienie dowodowe. W miarę potrzeby plan rozprawy może zawierać:

  • dokładne określenie przedmiotów żądań stron, w tym rozmiar dochodzonych świadczeń wraz z należnościami ubocznymi;
  • dokładnie określone zarzuty, w tym formalne;
  • ustalenie, które fakty i oceny prawne pozostają między stronami sporne;
  • terminy posiedzeń i innych czynności w sprawie;
  • kolejność i termin przeprowadzenia dowodów oraz roztrząsania wyników postępowania dowodowego;
  • termin zamknięcia rozprawy lub ogłoszenia wyroku;
  • rozstrzygnięcia innych zagadnień, o ile są niezbędne do prowadzenia postępowania.

W planie rozprawy można się odwoływać do pism procesowych stron.

Reforma KPC w LEX

Szybki dostęp do wszystkich publikacji związanych z nowelizacją k.p.c., zaproszeń na szkolenia online czy nagrań z przeprowadzonych szkoleń zapewnia dedykowany pulpit. Jak z niego korzystać? Masz już program LEX - w tym celu należy na Ekranie powitalnym programu w prawej górnej jego części kliknąć na ikonę MÓJ PULPIT i z rozwijanego menu wybrać opcję PULPIT REFORMA KPC. Nie masz programu LEX - zapytaj o ofertę i korzystaj ze wszystkich funkcjonalności>>

W todze czy bez togi na posiedzenie przygotowawcze? – fot. 1
Katarzyna Irytowska
Product manager LEX Kancelaria Prawna