Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Postępowanie o dział spadku

20 listopada 2020

Reforma k.p.c. z 2019 r. nie ominęła również postępowania z wniosku o dział spadku, stąd warto przypomnieć sobie kilka podstawowych informacji dotyczących tego postępowania. Sprawy działowe dotykają bowiem bardzo wiele osób. Dzieje się tak dlatego, że z chwilą nabycia spadku przez kilku spadkobierców powstaje wspólność majątku spadkowego.

Paweł Wiśniewski w procedurze Postępowanie w sprawie z wniosku o dział spadku przypomina, że do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych.

Co we wniosku o dział spadku?

We wniosku należy wskazać składniki majątku spadkowego, które mają podlegać podziałowi.

W wypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić również dowody, które to potwierdzają. Dowodem takim będzie przede wszystkim odpis z księgi wieczystej.

Paweł Wiśniewski zwraca uwagę, że wydruki treści wyświetlonych w trybie przeglądania księgi wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie mają mocy dokumentów wydanych przez sąd.

Autor przypomina, że pożądane jest również, aby wnioskodawca, będący jednym ze spadkobierców, sformułował swoją propozycję co do działu spadku, w szczególności wskazując, które ze składników chce otrzymać.

Poza tym wnioskodawca może żądać:

  • rozliczenia pobranych ze spadku pożytków lub innych przychodów, jak również
  • rozliczenia spłaconych długów.

We wniosku należy podać wartość przedmiotu sprawy, którą jest wartość wszystkich mających podlegać podziałowi składników majątku spadkowego.

Jak wykazać przynależność przedmiotów do spadku?

Przynależność określonych przedmiotów do spadku może być wykazywana wszelkimi dostępnymi środkami dowodowymi.

Nie jest zatem wykluczone dowodzenie, że spadkodawca był właścicielem określonej rzeczy za pomocą zeznań świadków czy przesłuchania uczestników.

W postępowaniu nieprocesowym sąd może zwracać się również do osób trzecich o udzielenie pisemnych wyjaśnień w sprawie.

Paweł Wiśniewski przypomina, że sąd nie jest jednak uprawniony do prowadzenia z urzędu dochodzeń czy i jaki istnieje majątek spadkowy. Powinien jednak zwrócić uwagę uczestnikom na potrzebę wskazania całego majątku podlegającego podziałowi.

Jak sąd dzieli spadek?

W pierwszej kolejności podział rzeczy wspólnej następuje przez podział fizyczny rzeczy.

Gdy podział fizyczny jest niemożliwy albo jeden ze spadkobierców nie chce danej rzeczy otrzymać, to rzecz powinna zostać przyznana innemu spadkobiercy.

Jeżeli zaś żaden ze spadkobierców nie chce otrzymać rzeczy albo spadkobierca, który chce rzecz otrzymać nie ma możliwości zapłaty na rzecz pozostałych spadkobierców odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem spłaty lub dopłaty do udziału w spadku, to w grę wchodzi sprzedaż rzeczy wspólnej (tzw. podział cywilny).

Znacznie więcej informacji na temat przebiegu postępowania, można znaleźć we wspomnianej procedurze: Postępowanie w sprawie z wniosku o dział spadku.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat samych procedur, zobacz krótki film https://www.youtube.com/watch?v=4d_sNsKQ3Qc opisujący tę kategorię dokumentów.

Postępowanie o dział spadku
Wojciech Kowalski

product manager Działu Legal