Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Wpływ COVID-19 na postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe

06 sierpnia 2020

W związku z ogłoszonym stanem epidemii spowodowanej wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 ustawodawca zdecydował się wprowadzić do systemu prawa restrukturyzacyjnego i prawa upadłościowego rozwiązania mające na celu ochronę przedsiębiorców przed gospodarczymi skutkami pandemii. W okresie trwania stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego część przedsiębiorców będzie czasowo zwolniona z obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, korzystając w tym zakresie z ustanowionych domniemań dotyczących przyczyn niewypłacalności.

Ogłoszenie upadłości przez przedsiębiorcę – termin złożenia wniosku

Artykuł 15zzra ust. 1 u.COVID-19 przewiduje, że przy spełnieniu określonych w tym przepisie przesłanek, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 21 pr. upadłościowego, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu.

Artykuł 21 pr. upadłościowego nakłada na dłużnika obowiązek zgłoszenia w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. Podmiotem zobowiązanym do złożenia takiego wniosku jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, nie ma natomiast takiego obowiązku osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, co wynika z art. 4912 ust. 1 pr. up. Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna albo tzw. ułomna osoba prawna, obowiązek ten spoczywa na każdym, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami.

Konsekwencje niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością brak złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w przewidzianym w art. 21 ust. 1 pr. up. terminie może powodować powstanie odpowiedzialności majątkowej członków zarządu takiej spółki.
Brak złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w przewidzianym w art. 21 ust. 1 pr. up. terminie oznaczać może także odpowiedzialność podatkową członków zarządu spółek kapitałowych.
Konsekwencje braku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dotyczą także sfery prawa karnego. Zgodnie bowiem z art. 586 k.s.h. osoba będąca członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, która nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Postępowania restrukturyzacyjne jako alternatywa dla ogłoszenia upadłości

Powstanie stanu niewypłacalności nie zawsze musi oznaczać konieczność złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez przedsiębiorcę. Może on bowiem skorzystać z postępowania restrukturyzacyjnego, występującego w kilku odmianach. Postępowania te mają na celu ochronę przedsiębiorcy przed popadnięciem w stan długotrwałej niewypłacalności, najlepiej jest więc wszcząć je możliwie szybko w momencie popadania w narastające problemy z płynnością finansową. Postępowania restrukturyzacyjne pozwalają często na częściowe umorzenie zobowiązań w przypadku uregulowania pozostałej ich części. Wszczęcie postępowania oznaczać może także przynajmniej częściowe wstrzymanie postępowań sądowych czy egzekucyjnych przeciwko dłużnikowi.

Przepisy Prawa restrukturyzacyjnego i Tarcza 4.0 przewidują aktualnie pięć postępowań restrukturyzacyjnych: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne i – nowe – uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Darmowy e-book Wpływ COVID-19 na postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe

Najnowsze opracowanie analizuje zmiany prawne dotyczące postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych wprowadzone od marca 2020 r. W e-booku zawarto również analizę uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 oraz informacje dotyczące procedowanej ustawy w zakresie udzielania pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

 

 

Wpływ COVID-19 na postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe
Monika Kozłowska
product manager LEX Banki i Windykacje