Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Postępowanie w sprawach własności intelektualnej - nowe postępowanie cywilne

06 lipca 2020

Kodeks postępowania cywilnego od 1 lipca 2020 r. został wzbogacony o kolejne postępowanie odrębne. Jest nim postępowanie w sprawach własności intelektualnej. Jest to odpowiedź na liczne postulaty przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz postulaty doktryny dotyczące wprowadzenia do polskiego wymiaru sprawiedliwości wyspecjalizowanych sądów w zakresie własności intelektualnej.

Podstawowym założeniem było zatem stworzenie w ramach sądownictwa powszechnego odrębnych jednostek organizacyjnych, które miałyby się zajmować sprawami z zakresu:

 • prawa autorskiego i praw pokrewnych,
 • własności przemysłowej oraz
 • powiązanych z nimi spraw dotyczących nieuczciwej konkurencji.

Konsekwencją tych zmian są właśnie zmiany w postępowaniu cywilnym, które opisane zostały przez sędziego Pawła Wiśniewskiego w procedurach:

Czym jest własność intelektualna?

Jak wskazuje sam prawodawca w uzasadnieniu do projektu wprowadzającego nowe przepisy, zgodnie z art. 2 pkt 8 Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej z dnia 14 lipca 1967 r. "własność intelektualna" oznacza prawa odnoszące się do:

 • dzieł literackich, artystycznych i naukowych,
 • interpretacji artystów interpretatorów oraz do wykonań artystów wykonawców,
 • fonogramów i do programów radiowych i telewizyjnych,
 • wynalazków we wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej,
 • odkryć naukowych,
 • wzorów przemysłowych,
 • znaków towarowych i usługowych,
 • nazw handlowych i oznaczeń handlowych,
 • ochrony przed nieuczciwą konkurencją oraz
 • wszelkich innych praw dotyczących działalności intelektualnej w dziedzinie przemysłowej, naukowej, literackiej i artystycznej.

Sprawami własności intelektualnej w rozumieniu nowych przepisów k.p.c. są także sprawy o:

 • zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
 • ochronę dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług;
 • ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą.

Które sądy będą orzekać w sprawach własności intelektualnej?

Sprawy własności intelektualnej należą do właściwości sądów okręgowych. Nie są to jednak wszystkie sądy okręgowe, a tylko wydziały w sądach w:

 • Warszawie,
 • Gdańsku,
 • Lublinie,
 • Katowicach,
 • Poznaniu.

Przy czym, Sąd Okręgowy w Warszawie jest wyłącznie właściwy w sprawach własności intelektualnej dotyczących:

 • programów komputerowych,
 • wynalazków,
 • wzorów użytkowych,
 • topografii układów scalonych,
 • odmian roślin oraz
 • tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym.

Dodatkowo powstały dwa wydziały w sądach apelacyjnych w:

 • Poznaniu i
 • Warszawie.

Czy będzie można samemu wszcząć postępowaniu w sprawach własności intelektualnej?

Na tak postawione pytanie można odpowiedzieć: to zależy.
Zasadą jest, że w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej obowiązuje zastępstwo stron przez adwokatów, radców prawnych lub rzeczników patentowych.

Jednak w postępowaniu, w którym wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 000 złotych, obowiązku takiego nie ma.

Co istotne, sąd może zwolnić stronę, na wniosek lub z urzędu, z obowiązkowego zastępstwa przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, jeżeli okoliczności, w tym stopień zawiłości sprawy, nie uzasadniają obowiązkowego zastępstwa.

Więcej informacji na temat przebiegu postępowania można znaleźć  w procedurach:

Postępowanie w sprawach własności intelektualnej - nowe postępowanie cywilne
Wojciech Kowalski

product manager Działu Legal

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.