Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Wnioski obywateli w działalności urzędu - czy wiesz o nich wszystko?

20 sierpnia 2020

Rozpatrywanie wniosków mieszkańców w JST to wyzwanie, z którym samorządowcy spotykają się codziennie. Zadanie to może wywołać wiele wątpliwości przekładających się na niepewność co do prawidłowego prowadzenia postępowania i niezadowolenie obywateli. Sprawdź, czy wiesz wszystko o postępowaniu wnioskowym w Twoim urzędzie.

Praktyka rozpatrywania wniosków w działalności JST często jest problematyczna. Pisma wnioskodawców muszą zostać rozpatrzone zgodnie z obowiązującym prawem i w przewidzianym przez KPA terminie, a ich niejednoznaczna treść może utrudnić codzienną pracę samorządowcom. Czy wiesz w jaki sposób pracować ze składanymi przez obywateli wnioskami?

Skarga, wniosek czy petycja - jak je rozpoznać?

Za odpowiednią kwalifikację pisma odpowiedzialny jest organ administracji publicznej, nie osoba składająca je. Głównym kryterium, którym należy się kierować, jest treść złożonego pisma. Nawet jeśli składający nazwał je skargą, to po analizie treści może okazać się, że jest to wniosek.

Ważne!

Jeśli z treści pisma nie jest możliwe jego zakwalifikowanie, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie siedmiu dni wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Pamiętaj, by wziąć pod uwagę, czy wniesione pismo dotyczy sprawy, która może zostać załatwiona poprzez wydanie decyzji administracyjnej:

  • jeśli tak – wszczynamy postępowanie administracyjne na zasadach ogólnych wynikających z przepisów KPA,
  • jeśli nie – wszczynamy postępowanie wnioskowe w trybie przepisów działu VIII KPA.

Przedmiot pisma

Kwalifikacja pism i rozpoznanie w nich wniosku, petycji lub skargi może być utrudnione. Organowi rozpatrującemu pismo zadanie to ułatwi poniższe zestawienie istotnych elementów każdego z nich.

Najłatwiej jednak rozpoznać wniosek wiedząc, że jest on zawsze propozycją udoskonalenia.

Petycja, skarga i wniosek w postępowaniu - elementy treści pis

Procedura rozpatrywania wniosków krok po kroku

Rozpatrzenie każdego wniosku składa się z 3 etapowej procedury:

  1. czynności przygotowawcze (kwalifikacja pisma, zbieranie wyjaśnień, zasięganie opinii),
  1. czynności decydujące (podjęciu rozstrzygnięć pozytywnych lub negatywnych, wydanie poleceń, podjęcie innych stosownych środków),
  1. czynności polegające na udzieleniu odpowiedzi.

Terminy rozpatrywania wniosków

Termin rozpatrzenia wniosku został dokładnie wskazany przez ustawodawcę.  Należy go załatwić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Ważne!

W razie braku możliwości rozpatrzenia w tym terminie, organ jest zobowiązany zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku. Należy to zrobić nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia pisma.

To nie wszystko - zostań ekspertem!

Znasz już podstawy. Chcesz jednak dowiedzieć się więcej, w tym jakie są zasady przyjmowania wniosków? Co rozstrzyga o właściwości organu? Czym jest skarga na sposób załatwienia wniosku?

Wszystkich odpowiedzi udzieli Ci Mateusz Karciarz, autor szkolenia Postępowanie wnioskowe w działalności jednostek samorządu terytorialnego. Podczas szkolenia przedstawiona została cała procedura rozpatrywania wniosków, wraz ze wskazaniem propozycji rozwiązania najczęstszych problemów.

Chcesz wiedzieć więcej? Obejrzyj nagranie ze szkolenia!
Wnioski obywateli w działalności urzędu - czy wiesz o nich wszystko? – fot. 1
Małgorzata Milewicz

młodszy redaktor administracja publiczna