Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Jak postępować z odpadami medycznymi w podmiocie leczniczym?

28 marca 2023

Podczas udzielania świadczeń zdrowotnych obok tradycyjnych odpadów komunalnych powstają również tzw. odpady medyczne. Zasady postępowania z nimi, przechowywania oraz ewidencjonowania są dużo bardziej rygorystyczne niż w przypadku zwykłych odpadów. Dowiedz się jakie zadania spoczywają na placówce oraz jej personelu w związku z obsługą odpadów medycznych.

Czym są odpady medyczne?

Wedle art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy o odpadach, przez odpady medyczne należy rozumieć te, które powstają w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Co istotne, większość odpadów medycznych zalicza się do tzw. odpadów niebezpiecznych, których listę oraz sposób ich klasyfikowania zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów (poz. 18 zajmują „Odpady medyczne i weterynaryjne). Warto tylko zasygnalizować, że pod pewnymi warunkami posiadacz odpadów może dokonać zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne.

Analizując kiedy mamy do czynienia z odpadami medycznymi należy też wspomnieć o rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi, w którym uregulowano sposób klasyfikowania odpadów medycznych celem wskazania właściwego sposobu postępowania z określonymi ich rodzajami. W ramach rozporządzenia wprowadzono klasyfikację na trzy grupy odpadów medycznych:

  • zakaźne
  • niebezpieczne, inne niż zakaźne (dawniej specjalne)
  • inne niż niebezpieczne (dawniej pozostałe)

Szczegółowe omówienie co kryje się pod każdą z tych kategorii odpadów znajdziesz w ramach komentarza praktycznego Postępowanie z odpadami medycznymi w szpitalach.

Jak gospodarować odpadami medycznymi?

Ustawa o odpadach definiuje gospodarkę odpadami jako wytwarzanie odpadów i gospodarowanie nimi. Co ważne, podmiot leczniczy jako posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z nimi w sposób zgodny z zasadami gospodarki odpadami (w tym do prowadzenia procesów przetwarzania odpadów w taki sposób, aby procesy te oraz powstające w ich wyniku odpady nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi ani dla środowiska, a także w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska oraz planami gospodarki odpadami).

Na podstawie upoważnienia zawartego w art. 33 ust. 2 wspomnianej ustawy Minister Zdrowia określił w drodze rozporządzenia szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi. Wymagania i zasady postępowania z odpadami medycznymi określone w tym rozporządzeniu mają na celu ograniczenie oddziaływania odpadów medycznych na środowisko, zminimalizowanie ryzyka ekspozycji zawodowej wśród personelu medycznego i obsługi technicznej oraz narażenia pacjentów i odwiedzających w kontakcie z materiałem niebezpiecznym. Rozporządzenie określa postępowanie przy gromadzeniu poszczególnych rodzajów odpadów medycznych. Zakłada ono zasadę segregacji odpadów w miejscu ich powstawania, z podziałem na poszczególne grupy klasyfikacyjne (odpady zakaźne, niebezpieczne, inne niż zakaźne i inne niż niebezpieczne), ale też przepisy na temat postępowania z odpadami medycznymi powstałymi w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych w miejscu wezwania (powinny być one zbierane do specjalnych pojemników lub worków przez osoby udzielające świadczeń i niezwłocznie przekazywane do pomieszczenia lub urządzenia do magazynowania odpadów medycznych).

Co ważne, w każdym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego powinno znajdować się co najmniej jedno pomieszczenie lub wydzielone miejsce na odpady (nie mogę być jednak zlokalizowane w pomieszczeniu, w którym znajdują się wydzielone miejsca do składowania bielizny czystej). W rozporządzeniu wskazano jakie musi spełnić ono warunki, w tym m.in. posiadać ściany i podłogi wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję czy być zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt. Zasadą jest także, że selektywna zbiórka odpadów powinna odbywać się z zastosowaniem jednolitego kodu kolorów w miejscu ich powstawania. Dla przykładu odpady z grupy zakaźnych należy gromadzić w jednorazowych workach lub pojemnikach koloru czerwonego.

Szczegółowe informacje na temat zasad postępowania z odpadami medycznymi znajdziesz TUTAJ.

Podział majątku wspólnego małżonków

Norbert Bonin

Product manager LEX Ochrona Zdrowia i LEX Medica