Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Powództwo opozycyjne - merytoryczny środek obrony w postępowaniu egzekucyjnym

09 kwietnia 2021

Powództwo opozycyjne służy merytorycznej obronie dłużnika przed egzekucją prowadzoną zgodnie z przepisami postępowania egzekucyjnego. Jego celem jest pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego. Chodzi o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo o jego ograniczenie.

Paweł Wiśniewski w procedurze: "Postępowanie w wyniku powództwa opozycyjnego", wskazuje, że tzw. powództwo opozycyjne może dotyczyć każdego tytułu wykonawczego, bez względu na to czy chodzi o sądowy tytuł egzekucyjny (np. wyrok, nakaz zapłaty) czy też o pozasądowy tytuł egzekucyjny (np. bankowy tytuł egzekucyjny, akt notarialny).

Co powinno znaleźć się w pozwie?

Wniesienie powództwa o pozbawienie tytułu wykonalności wszczyna postępowanie rozpoznawcze w trybie procesowym.

W pozwie należy podać wszystkie zarzuty uzasadniające pozbawienie lub ograniczenie wykonalności tytułu wykonawczego, pod rygorem utraty prawa zgłoszenia ich w dalszym postępowaniu, jeżeli zarzuty te mogły zostać powołane w pozwie.

W pozwie zawierającym żądanie pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności nie można dochodzić roszczeń innego rodzaju.

W pozwie należy podać wartość przedmiotu sporu.

Zmiana podstawy powództwa przeciwegzekucyjnego jest co do zasady niedopuszczalna.

Strony postępowania

Paweł Wiśniewski w procedurze "Sprawa z powództwa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego", ściśle powiązanej z ww procedurą wskazuje na strony takiego postępowania.

Legitymacja czynna przysługuje powodowi, gdy występuje (bądź może występować) jako dłużnik w postępowaniu egzekucyjnym, a więc co do zasady, gdy jest dłużnikiem według treści tytułu wykonawczego.

Legitymacja czynna przysługuje jednak także nabywcy zajętej nieruchomości, jeżeli do nabycia doszło po zajęciu.

Pozwany ma natomiast legitymację bierną, jeżeli jest wierzycielem według treści tytułu wykonawczego.

Legitymowanym biernie nie jest natomiast komornik sądowy prowadzący postępowanie egzekucyjne.

Znacznie więcej informacji na temat przebiegu postępowania, a także odesłania do wielu innych dokumentów z zakresu wykładni i praktyki, można znaleźć we wspomnianej procedurze: "Postępowanie w wyniku powództwa opozycyjnego".

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat samych procedur, zobacz krótki film https://www.youtube.com/watch?v=4d_sNsKQ3Qc opisujący tę kategorię dokumentów.

Nowe zasady obsadzania stanowiska dyrektora szkoły w okresie epidemii
Wojciech Kowalski

product manager Działu Legal