Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Praca zdalna nauczycieli

29 marca 2023

W dniu 7.04.2023 r. wchodzą w życie nowe zasady pracy zdalnej. Nowe przepisy będą miały zastosowanie także do nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w samorządowych i niesamorządowych jednostkach oświatowych. W jakich sytuacjach będzie możliwe świadczenie przez nauczycieli pracy w formie zdalnej, a kiedy dyrektor będzie mógł negatywnie rozpatrzyć taki wniosek?

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy, praca zdalna będzie mogła być wykonywania na podstawie uzgodnień stron, na polecenie pracodawcy albo na wniosek pracownika albo w sytuacji ubiegania się o okazjonalną formę pracy zdalnej.

Polecenie dyrektora

Zgodnie z art. 6719 Kodeksu pracy, praca zdalna będzie mogła być wykonywana na polecenie pracodawcy:

  • w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub
  • w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej.

Dyrektor będzie mógł w każdym czasie cofnąć polecenie pracy zdalnej - z co najmniej dwudniowym uprzedzeniem, a  także niezwłocznie w przypadku zmiany warunków lokalowych i technicznych uniemożliwiających wykonywanie pracy zdalnej, na podstawie zawiadomienia złożonego przez pracownika.

Wniosek pracownika

Zgodnie z art. 6719  § 6 i 7 Kodeksu pracy, z wnioskiem o pracę zdalną moze wystapić także pracownik. Dyrektor powinien uwzględnić wniosek o pracę zdalną, złożony przez pracownika (należącego do tzw. grupy uprzywilejowanej):

  • rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, również po ukończeniu przez nie 18 roku życia,
  • rodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • rodzica dziecka posiadającego opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, również po ukończeniu przez nie 18 roku życia,
  • pracownicy w ciąży,
  • wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia,
  • sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Z uwagi jednak na specyfikę pracy w szkołach, przedszkolach czy placówkach, w praktyce nie każdy pracownik będzie mógł skorzystać z możliwości świadczenia pracy w sposób zdalny - podkreśla Joanna Lesińska w poradniku pt.: "Praca zdalna nauczycieli i pracowników niepedagogicznych".

Pracodawca wyjątkowo będzie mógł odmówić uwzględnienia wniosku pracownika, jeżeli nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika - art. 6719§ 6 Kodesku pracy.

Dyrektor rozpatrując wnioski pracowników należących do grupy uprzywilejowanej powinien przeanalizować zakres obowiązków danego pracownika, potrzeby uczniów oraz możliwości organizacyjne placówki, a także wskazać powód wydania decyzji odmownej, z uwagi na możliwość jej skontrolowania przez PIP. Dyrektor może zatem negatywnie rozpatrzyć wniosek pracownika z tych przyczyn, np. ze względu na rodzaj pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola, wymagający stałego i najlepiej bezpośredniego kontaktu z dziećmi, gdy nie ma możliwości organizacyjnych zapewnienia uczniom warunków bhp nauki w sytuacji, gdyby nauczyciel miał się z nimi łączyć w zdalny sposób (np. z powodu nadmiernego wykorzystywania urządzeń elektronicznych), w tym kadrowych dotyczących zapewnienia opieki innego nauczyciela nad uczniami przebywającymi w jednostce oświatowej - przeczytamy w poradniku autorstwa Joanny Lesińśkiej w LEX Prawo Oświatowe.

Polecam!

Podział majątku wspólnego małżonków

Lidia Marciniak

Senior product manager LEX Prawo Oświatowe