Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Prawo do dodatku funkcyjnego za czas niewykonywania pracy a koronawirus

02 kwietnia 2020

Epidemia koronawirusa jest coraz bardziej dotkliwa dla wszystkich. Od połowy marca decyzją władz zamkniętych zostało wiele instytucji publicznych, w tym szkoły i placówki oświatowe. Czy w dotychczasowych przepisach istnieje jednolita praktyka w zakresie zaliczania kwoty dodatku funkcyjnego do wynagrodzenia pracowników, za czas niezawinionego niewykonywania przez nich pracy?

Co mówią przepisy Kodeksu pracy o przestoju?

Zgodnie z art. 81 § 1 k.p. pracownik, który był gotów do wykonywania pracy, ale nie może jej podjąć z winy pracodawcy powinien otrzymać wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania za czas niewykonywania pracy. Wynagrodzenie za ten czas, jeżeli nie został to określone w odrębnych warunkach wynagradzanie będzie wynosić do 60% wynagrodzenia. Wynagrodzenie to nie może jednak być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w 2020 r. - nie może być niższe niż 2600 zł brutto.

Czy nauczyciele zachowują dodatki do wynagrodzenia?

Związek Nauczycielstwa Polskiego w swojej opinii stanął na stanowisku, że za czas przestoju nauczyciel zachowuje prawo do:

  • wynagrodzenia zasadniczego,
  • dodatku stażowego,
  • dodatku motywacyjnego (do końca okresu, na jaki został przyznany),
  • dodatku funkcyjnego,
  • dodatku wiejskiego,
  • wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe (bez wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw),
  • wynagrodzenie za warunki pracy.

Czy orzecznictwo w zakresie przyznawania dodatków do wynagrodzenia jest jednolite?

Dominik Kucharski w linii orzeczniczej dostępnej w programie LEX  "Prawo pracownika do dodatku funkcyjnego za czas niewykonywania pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy" zestawił dotychczasowe orzecznictwo w kwestii tego, czy za czas niewykonywania pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy, pracownikowi przysługuje wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze, czy również dodatek funkcyjny. Orzecznictwo w tym zakresie jest niejednolite. Zauważa się dwa poglądy zgodnie - jeden pogląd popiera uwzględnienie dodatku funkcyjnego, drugi temu przeczy. Czy można wskazać pogląd dominujący? O tym można przekonać się w przedmiotowej linii orzeczniczej.


 

Prawo do dodatku funkcyjnego za czas niewykonywania pracy a koronawirus
Katarzyna Baczyńska
Product manager Lex Linie Orzecznicze