Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Prawo do zwrotu podatku pobranego niezgodnie z prawem UE

13 października 2021

Prawo do zwrotu podatku krajowego pobranego niezgodnie z prawem UE nie zostało zagwarantowane wprost ani w Traktatach, ani w prawie pochodnym UE. Ukształtowało je orzecznictwo sądowe. Pomimo długiego okresu ewolucji uprawnienie to wciąż nie zostało uregulowane i zinterpretowane w sposób wyczerpujący i nadal pojawiają się nowe wątpliwości dotyczące jego wykładni oraz stosowania, czego wyrazem są przede wszystkim kolejne pytania prejudycjalne kierowane przez sądy krajowe.

Problematyce tego uprawnienia poświęcona została najnowsza monografia, która właśnie ukazała się w programie LEX Prawo Europejskie.

Jej autorem jest Piotr Wróbel, doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz asystent specjalista ds. orzecznictwa w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W publikacji przedstawiono zakres i treść prawa do zwrotu podatku pobranego niezgodnie z prawem unijnym, obejmującego oprócz kwoty głównej podatku także dodatkowe elementy, takie jak odsetki czy kwoty zapłacone na rzecz państwa lub pobrane przez państwo w bezpośrednim związku z tym podatkiem.

Autor omawia ponadto:

  • zagadnienia dotyczące możliwości powoływania się przez jednostki na prawo do zwrotu podatku przed organami administracyjnymi i sądami krajowymi,
  • kwestie związane z wyborem właściwego roszczenia procesowego,
  • przesłanki i warunki powstania oraz wykonania prawa do zwrotu.

Poruszane zagadnienia stanowią ilustrację praktycznego wykonywania uprawnień unijnych przez sądy i organy administracyjne państw członkowskich.

Monografia jest skierowana w szczególności do sędziów sądów administracyjnych, jak i stron postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych oraz ich pełnomocników przy wnoszeniu skarg lub skarg kasacyjnych.

Prawo do zwrotu podatku pobranego niezgodnie z prawem UE
Rafał Bujalski

product manager LEX Prawo Europejskie

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.