Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Procedura cofnięcia pozwu

17 stycznia 2023

Cofnięcie pozwu przez powoda jest środkiem procesowym, wyrażającym rezygnację z dotychczasowego stanowiska w sprawie. Wycofanie pozwu jest równoznaczne z odwołaniem powództwa i pozbawia mocy prawnej wszystkich czynności dokonanych w przebiegu postępowania przez powoda.

Prawidłowy przebieg procesu cofnięcia pozwu przedstawia w swojej procedurze Paweł Wiśniewski.

Kiedy i w jaki sposób powód może wycofać pozew?

Cofnięcie pozwu może być wyrażone w formie pisma procesowego albo w formie ustnej podczas rozprawy, ponieważ nie jest zmianą powództwa w rozumieniu art. 193 § 21 k.p.c. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku. Zgodnie z treścią procedury "pozew będzie cofnięty „przed rozpoczęciem rozprawy”, jeżeli powód dokona tej czynności na posiedzeniu wyznaczonym na rozprawę bezpośrednio po wywołaniu sprawy i sprawdzeniu obecności".

Pozew może być odwołany przez powoda w całości lub w części. Jeśli w jednym pozwie jest kilku powodów w ramach współuczestnictwa koniecznego, wszyscy współuczestnicy muszą wycofać pozew łącznie. W pozostałych formach współuczestnictwa każdy z powodów ma samodzielną legitymację do odwołania powództwa.

Cofnięcie pozwu w piśmie procesowym

W przypadku, gdy powód cofa swój pozew za pomocą pisma procesowego sąd sprawdza pismo pod kątem wymagań formalnych. W przypadku, gdy istnieją braki formalne, wzywa powoda do ich usunięcia. Ewentualne braki muszą zostać usunięte przed rozpoczęciem rozprawy. Jeśli powód nie usunie braków, pismo zostaje do niego zwrócone, a zarządzenie zwrotu jest niezaskarżalne.

Wpływ zgody powoda na dalszy przebieg postępowania

Dalszy przebieg postępowania zależy od tego, czy powód zrzekł się przysługującego mu roszczenia. Jeśli cofnięcie pozwu wynika ze zrzeczenia się roszczenia, do skuteczności cofnięcia pozwu nie jest wymagana zgoda pozwanego. W pozostałych przypadkach zgoda pozwanego jest jednak konieczna, a nadto powinna być ona jednoznaczna. Art. 203 §3 k.p.c. wskazuje, że niezłożenie oświadczenia pozwanego, stanowi dorozumiane wyrażenie zgody.

Jeśli pozwany nie wyraził zgody na cofnięcie pozwu, sprawie zostaje nadany dalszy bieg. Jeśli taka zgoda się pojawiła, bądź powód cofnął swój pozew przed rozpoczęciem rozprawy sąd ma obowiązek zbadać dopuszczalność tej czynności. Według art. 203 §4 k.p.c. cofnięcie pozwu może zostać uznane za niedopuszczalne tylko w wyjątkowych przypadkach. Powszechnie uznawaną przyczyną braku dopuszczalności uznania cofnięcia pozwu przez sąd jest brak uzasadnienia tej czynności ze strony powoda.

Umorzenie postępowania

Jeśli sąd stwierdzi, że cofnięcie pozwu jest dopuszczalne wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, które jest zaskarżalne do sądu drugiej instancji. Następnie orzeka się w przedmiocie kosztów:

  • W razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę, a pozwany może w terminie dwóch tygodni złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów, którymi obciąża się powoda
  • W niektórych przypadkach sąd może zwrócić powodowi uiszczone opłaty - wysokość zwrotu zależy od etapu, na jakim znajduje się proces

Skuteczne cofnięcie pozwu niweczy wszelkie skutki jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa.

Polecam zapoznać się ze szczegółowo opisanym przez Pawła Wiśniewskiego schematem procedury cofnięcia pozwu.

Procedura cofnięcia pozwu

Michalina Szabelska

Redakcja Publikacji Elektronicznych