Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Procedura magazynu call-off – nowe regulacje VAT od 1.07.2020 r.

18 sierpnia 2020

Już obowiązują zmiany przepisów VAT, które mają istotne znaczenie dla przedsiębiorców zaangażowanych w handel transgraniczny. Dotyczą one procedury przemieszczania towarów przez przedsiębiorcę do magazynów znajdujących się na terytorium innego państwa członkowskiego UE. Nowe procedury omawiają te rozwiązania.

Również przed 1.07.2020 r. polska ustawa o VAT zawierała regulacje dotyczące przemieszczania towarów do magazynów znajdujących się na terenie innego państwa członkowskiego. Była to procedura magazynu konsygnacyjnego, której celem było uproszczenie w takich sytuacjach rozliczeń VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT).

Procedury magazynu typu call-off stock zastąpiły dotychczasowe uproszczenia w zakresie magazynów konsygnacyjnych. Nowe regulacje stanowią implementację dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z 4.12.2018 r. (tzw. pakiet Quick Fixes).

Założenie magazynu call-off

Magazyny call-off są szczególnym rozwiązaniem, który ma ułatwić współpracę i rozliczenia pomiędzy dostawcą a nabywcą w zakresie dostaw ciągłych, czy też powtarzających się, umożliwiając obu stronom możliwie najdogodniejsze dla nich warunki odpowiednio dostarczania towarów do magazynu (składu) i pobierania towarów z takiego magazynu.

Istotą funkcjonowania procedury z wykorzystaniem magazynu typu call-off jest czasowe i warunkowe zawieszenie obowiązku potraktowania przemieszczenia towarów z jednego państwa członkowskiego do magazynu w drugim państwie członkowskim jako tzw. nietransakcyjnej transakcji wewnątrzwspólnotowej, z jednoczesnym umożliwieniem finalnego rozliczenia tej transakcji jako normalnej transakcji wewnątrzwspólnotowej, jeśli towary te zostaną w odpowiednim czasie pobrane z magazynu przez nabywcę spełniającego określone warunki.

W związku z procedurą magazynu typu call-off muszą być również spełnione pewne wymogi o charakterze sprawozdawczym. Pierwszym z tych obowiązków jest poinformowanie właściwych organów podatkowych o prowadzeniu magazynu w procedurze call-off. Obowiązek ten obciąża polskiego podatnika, który prowadzi magazyn typu call-off. Nigdy nie ciąży on na zagranicznym dostawcy.

Zawiadomienie powinno być złożone w terminie 14 dni od dnia pierwszego wprowadzenia towarów do magazynu w tej procedurze. Termin ten ma charakter materialnoprawny i nie podlega przywróceniu. Uchybienie mu nie powoduje jednak, że procedura magazynu call-off nie będzie miała zastosowania. Zawiadomienie powinno być złożone za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dalsze losy zawiadomienia są uzależnione od tego, czy nie zawierało ono braków formalnych. Wszystkie kroki tego postępowania oraz wszystkie warunki i czynności, jakich musi dopełnić podmiot, który ma zamiar prowadzić magazyn, do którego mogą być wprowadzane i z którego mogą być pobierane towary znajdujące się w procedurze magazynu call-off, szczegółowo omawia procedura Założenie magazynu typu call-off  w Polsce.

Dokonywanie w Polsce WNT z wykorzystaniem procedury magazynu call-off

Jeśli polski nabywca zdecydował się skorzystać z możliwości zamówienia towarów do magazynu typu call-off, to wówczas procedura ta może mieć zastosowanie i wywierać skutek w postaci odroczenia momentu wystąpienia WNT, jeśli są spełnione jej warunki.

Wszystkie warunki skorzystania z procedury magazynu typu call-off oraz schemat dokonywania nabyć wewnątrzwspólnotowych w Polsce z wykorzystaniem takiego magazynu, jak również możliwych zakończeń tej procedury przedstawia procedura Dokonywanie w Polsce WNT z wykorzystaniem procedury magazynu typu call-off.

Zniszczenie (utrata) towarów w przypadku WNT z procedurą magazynu call-off

W szczególny sposób podchodzi się także do przypadków zniszczenia, utraty lub kradzieży towarów przemieszczonych do magazynu w procedurze magazynu typu call-off.

Z przepisów wynika bowiem, że takie przypadki skutkują koniecznością rozliczenia wcześniejszego przemieszczenia tych towarów u dostawcy jako czynności zrównanej z WNT. Nie ma w tym przypadku znaczenia przyczyna zniszczenia, utraty lub kradzieży towarów znajdujących się w magazynie. Także zniszczenie, utrata lub kradzież towarów następująca bez winy nabywcy, czy też z przyczyn nieleżących po jego stronie, skutkuje koniecznością rozliczenia przez tego ostatniego podatku od wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia towarów w Polsce.

Nie ma również znaczenia wielkość, liczba, czy też wartość utraconych towarów znajdujących się w magazynie. Także straty nieprzekraczające określonych ułamków ogólnej liczby, czy też wartości towarów danego rodzaju znajdujących się w magazynie skutkują koniecznością rozliczenia podatku należnego.

Procedura Zniszczenie (utrata) towarów w przypadku WNT z procedurą magazynu typu call-off  prezentuje skutki – dla polskiego podatnika niedoszłego nabywcy – zniszczenia (utraty) towarów znajdujących się w magazynie typu call-off.

Na temat wszystkich procedur zobacz krótki film opisujący tę kategorię dokumentów.

 

Procedura magazynu call-off – nowe regulacje VAT od 1.07.2020 r.
Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"
product manager Procedury Biznes

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.