LEX Tłumaczenia

Więcej

Mniej

 • profesjonalne tłumaczenia najważniejszych polskich aktów prawnych
 • korzystaj ze specjalistycznych słowników prawniczych i ekonomicznych
 • pomoc m.in. w języku rosyjskim

Więcej

 • profesjonalne tłumaczenia najważniejszych polskich aktów prawnych
 • korzystaj ze specjalistycznych słowników prawniczych i ekonomicznych
 • pomoc m.in. w języku rosyjskim

Mniej

Oferta wygaśnie za dni ::
Specjalna oferta dla Ciebie ważna do {{product.special_offer_expiry.date}}r Skorzystaj z wyjątkowych warunków!
Testuj przez 1 dzień za darmo do końca roku za darmo przez {{ product.free_acces_time_period }} dni za darmo Testuj
 • O programie

LEX Tłumaczenia on-line to publikacja zawierająca najważniejsze polskie akty prawne przetłumaczone na język angielski i niemiecki oraz specjalistyczne słowniki obcojęzyczne.

Stan prawny aktu tłumaczonego zbliżony do aktualnego w dniu udostępnienia w programie oraz komfort pracy z tłumaczonymi tekstami to tylko niektóre z walorów naszego produktu.

Naszym Klientom gwarantujemy stały rozwój programu. Od 2013 r. program jest systematycznie aktualizowany. Aktualizacja aktów prawnych odbywa się cyklicznie.

Korzyści

  • Tłumaczenia dotyczą najważniejszych, czyli najczęściej wykorzystywanych w obrocie cywilno-gospodarczym, polskich aktów prawnych.
  • Nasza oferta jest kompleksowa. Oznacza to, że każdy* akt w programie jest przetłumaczony na dwa języki: angielski i niemiecki.
  • Wszystkie tłumaczenia charakteryzują się stanem prawnym maksymalnie zbliżonym do stanu prawnego aktualnego w dniu udostępnienia w programie.
  • Program oferuje następujące korzyści podczas pracy z tekstami tłumaczeń:
   • możliwość równoczesnego korzystania z tekstu polskiego i obcojęzycznego oraz ich swobodnego porównywania;
   • łatwość nawigowania po tekście tłumaczenia, m.in. program umożliwia szukanie w tekście tłumaczenia konkretnego artykułu i przeglądanie spisu treści tłumaczenia tego aktu tak samo jak to ma miejsce w przypadku standardowego tekstu aktu prawa polskiego w języku polskim w programach LEX;
   • możliwość wyszukiwania tekstowego fraz w całym zbiorze tłumaczeń, porównywania kontekstu ich zastosowania w różnych tekstach aktów prawnych;
   • możliwość kopiowania tekstu tłumaczenia w całości i we fragmentach,
   • dzięki czemu praca z tłumaczonymi tekstami jest szybsza i wygodniejsza w porównaniu z innymi podobnymi produktami na rynku.
  • Naszym Klientom gwarantujemy stały, konsekwentny i szybki rozwój zawartości produktu. Od 2013 r., po dołączeniu do programu zakładanych tłumaczeń 50 aktów, program będzie systematycznie aktualizowany. Zakładamy, że aktualizacja konkretnych aktów prawnych będzie się odbywać cyklicznie, co najmniej dwa razy w roku.



 • * Wyjątkiem jest kodeks karny, który występuje tylko w wersji niemieckiej.

 



Zawartość

Program LEX Tłumaczenia zawiera obecnie:

najważniejsze akty prawa polskiego przetłumaczone na język angielski i niemiecki:

 1. Kodeks cywilny,
 2. Kodeks postępowania cywilnego,
 3. Kodeks spółek handlowych,
 4. Kodeks pracy,
 5. kodeks karny*,
 6. Prawo zamówień publicznych,
 7. Ordynacja podatkowa,
 8. Ustawa o VAT,
 9. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 10. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych,
 11. Ustawa o podatku od spadków i darowizn,
 12. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych,
 13. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,
 14. Prawo budowlane,
 15. Prawo upadłościowe i naprawcze,
 16. Prawo bankowe,
 17. Ustawa o podatku akcyzowym,
 18. Ustawa o rachunkowości,
 19. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej,
 20. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece,
 21. Ustawa o opłacie skarbowej,
 22. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 23. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 24. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów,
 25. Prawo spółdzielcze,
 26. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 27. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,
 28. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 29. Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 30. Ustawa o ochronie danych osobowych,
 31. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej,
 32. Prawo własności przemysłowej,
 33. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi,
 34. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
 35. Prawo geologiczne i górnicze,
 36. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 37. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 38. Prawo ochrony środowiska,
 39. Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji,
 40. Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 41. Prawo wekslowe,
 42. Prawo telekomunikacyjne,
 43. Prawo przewozowe,
 44. Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
 45. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 46. Prawo czekowe,
 47. Prawo dewizowe,
 48. Ustawa o funduszach inwestycyjnych,
 49. Ustawa o grach hazardowych,
 50. Ustawa o obligacjach,
 51. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

przy czym wszystkie tłumaczenia charakteryzują się stanem prawnym maksymalnie zbliżonym do stanu prawnego aktualnego w dniu udostępnienia w programie.

 

 • specjalistyczne słowniki obcojęzyczne:

 

  • angielsko-polskie:
  • R. Bujalski, Angielsko-polski słownik orzecznictwa sądów europejskich, LEX/el., wrzesień 2011 oraz
  • M.A. Nowicki, Słownik Europejskiej Konwencji Praw Człowieka angielsko-francusko-polski z objaśnieniami, Zakamycze, 2004;
  • niemiecko-polskie:
  • A. Kilian, A. Kilian, Słownik języka prawniczego i ekonomicznego Tom 1. Niemiecko-polski, Oficyna 2009;
  • polsko-niemieckie:
  • A. Kilian, A. Kilian, Słownik języka prawniczego i ekonomicznego Tom 2. Polsko-niemiecki, Oficyna 2010.



*Obecnie tylko w języku niemieckim.

Liczba dostępów: {{price_list.display_value}}
{{price_list.month_price_netto}} zł netto/m-c
{{price_list.month_price_promotion_brutto}} zł brutto/m-c
{{price_list.month_price_promotion_netto}} zł netto/m-c Oferta dla Ciebie
{{price_list.price_netto}} zł netto/rok
{{price_list.price_promotion_brutto}} zł brutto/rok
{{price_list.price_promotion_netto}} zł netto/rok
RABAT -{{ price_list.discount }} %