Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Czy Program Współdziałania chroni podatnika przed popełnieniem błędów podatkowych?

05 sierpnia 2020

Od 1 lipca jest możliwe zawieranie umów o współdziałanie w zakresie podatków. Celem Programu Współdziałania jest zapewnienie prawidłowości rozliczeń podatkowych. Organy podatkowe mają na bieżąco wspierać podatników w stosowaniu prawa podatkowego. Czy współdziałanie ma przyszłość?

Najwięksi podatnicy od lipca mogą ubiegać się o przystąpienie do Programu Współdziałania z organami podatkowymi. Aby było to możliwe, niezbędne jest podpisanie stosownej umowy oraz uzyskanie pozytywnej oceny ze wstępnego audytu podatkowego. Te nowe przepisy umożliwiające zawieranie umów o współdziałanie w zakresie podatków pozostających we właściwości Krajowej Administracji Skarbowej zostały omówione w postaci procedur podatkowych.

Umowa o współdziałanie

Umowy o współdziałanie są zawierane między Szefem KAS i podatnikiem na wniosek podatnika. Wniosek taki może złożyć wyłącznie podatnik podatku dochodowego od osób prawnych – i to taki, u którego wartość przychodu wykazana w zeznaniu w poprzednim roku podatkowym przekroczyła równowartość 50.000.000 euro. Podatnicy CIT, u których warunek ten nie jest spełniony, nie mogą składać wniosków o zawarcie umowy o współdziałanie, a w konsekwencji nie mogą zawierać tych umów.

Umowa o współdziałanie może być zawarta z podatnikiem, który otrzymał pozytywną opinię z audytu wstępnego. Ostateczna decyzja o zawarciu umowy należy do Szefa KAS.

Podpisanie umowy stanowi przystąpienie do Programu Współdziałania i jest równoznaczne z rozpoczęciem pogłębionej współpracy pomiędzy podatnikiem i KAS. Zawierając taką umowę, podatnik zobowiązuje się m.in. ujawniać KAS wszelkie informacje istotne dla opodatkowania i istotne zagadnienia podatkowe, które mogą stać się źródłem sporu między podatnikiem a organem, wskazywać zidentyfikowane ryzyka podatkowe oraz dostarczać odpowiedzi na pytania otrzymane od KAS.

Do korzyści z zawarcia umowy o współdziałanie z Szefem KAS należą:

 1. nienaliczanie odsetek za zwłokę w razie błędów w rozliczeniu;
 2. wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy w uproszczonej formie w wysokości uzgodnionej z Szefem KAS w oparciu o prognozowany dochód;
 3. brak obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych;
 4. korzyści wizerunkowe.

Umowa o współdziałanie jest zawierana w formie pisemnej na czas nieokreślony. Może ona zostać wypowiedziana przez podatnika w dowolnym momencie. Z kolei Szef KAS może ją wypowiedzieć tylko w przypadkach określonych w ustawie.

Wszystkie warunki oraz sposób zawarcia omawianej umowy omawia procedura Zawarcie umowy o współdziałanie.

Porozumienie podatkowe

Od 1 lipca Szef KAS może zawrzeć z podatnikiem będącym stroną umowy o współdziałanie porozumienie podatkowe.

Porozumienia podatkowe mogą być zawierane wyłącznie w sprawach:

 1. interpretacji przepisów prawa podatkowego;
 2. ustalania cen transferowych;
 3. braku zasadności zastosowania klauzuli unikania opodatkowania,
 4. wysokości prognozowanego na następny rok podatkowy zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych;
 5. innej, niezbędnej dla zapewnienia prawidłowej realizacji umowy o współdziałanie.

Porozumienie podatkowe nie może zostać zawarte w zakresie czynności i zdarzeń objętych toczącym się postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową, kontrolą celno-skarbową lub postępowaniem przed sądem administracyjnym albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.

Zawarcie porozumienia podatkowego jest uprawnieniem Szefa KAS, a nie jego obowiązkiem – w konsekwencji dla zawarcia takiego porozumienia konieczna jest wola Szefa KAS. Porozumienie podatkowe jest zawierane w formie pisemnej.

Procedura Zawarcie porozumienia podatkowego wskazuje warunki i sposób zawarcia porozumienia podatkowego.

Audyt podatkowy

Chcąc przystąpić do Programu Współdziałania z organami podatkowymi, podatnik najpierw musi pozytywnie przejść audyt podatkowy. Przy jego przeprowadzeniu Szef KAS będzie korzystał z wiedzy doradców podatkowych lub biegłych rewidentów.

Podatnik jest informowany o zakresie audytu wstępnego, a harmonogram działań podejmowanych w jego ramach powinien zostać z nim uzgodniony. Podatnik jest obowiązany do przekazywania na wniosek Szefa KAS dokumentów i informacji niezbędnych do przeprowadzenia audytu podatkowego.

Z przeprowadzonego audytu podatkowego Szef KAS sporządza:

 1. opinię pozytywną albo
 2. zalecenia wskazujące, jakie czynności podatnik powinien podjąć w celu usunięcia stwierdzonych w ramach tego audytu nieprawidłowości, wraz z uzasadnieniem, albo
 3. opinię negatywną.

Opinia oraz zalecenia są przekazywane niezwłocznie podatnikowi. Termin realizacji czynności podejmowanych w związku z przekazanymi zaleceniami podatnik uzgadnia z Szefem KAS. W przypadku zastosowania się przez podatnika do zaleceń audytu wstępnego audyt ten może być wznowiony na okres niezbędny do weryfikacji zastosowania się podatnika do tych zaleceń.

Procedura Przeprowadzenie audytu podatkowego określa zasady przeprowadzania przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej audytu podatkowego.

Na temat wszystkich procedur zobacz film na  krótki film opisujący tę kategorię dokumentów.


Czy Program Współdziałania chroni podatnika przed popełnieniem błędów podatkowych?
Iwona Kaczorowska
redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"
product manager Procedury Biznes