Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Rewolucja w przepisach AML

15 listopada 2022

Unijne regulacje dotyczące AML są jednymi z dynamiczniej nowelizowanych, a tematyka ta od lat figuruje na szczycie unijnej listy priorytetów legislacyjnych. Mając na uwadze szeroki zakres planowanych zmian, w tym przyjęcie rozporządzenia, którego postanowienia zastąpią materialnoprawne przepisy polskiej ustawy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu ważnym jest, aby z odpowiednim wyprzedzeniem zapoznać się z głównymi zmianami przewidzianymi unijnym pakietem AML.

1. Pakiet AML – co się na niego składa i jaki jest jego status?

Na pakiet regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu składają się 4 akty prawne:

 • Rozporządzenie ustanawiające jednolity zbiór przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (COM(2021) 420 final);
 • Rozporządzenie ustanawiającego Urząd UE ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (COM/2021/421 final);
 • Dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, uzupełniająca rozporządzenie (COM (2021) 423);
 • Rozporządzenie (UE) 2015/847 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (COM/2021/422 final).

Akty prawne należące do Pakietu AML są w trakcie pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim, a najbliższe posiedzenie Rady UE w sprawie pakietu AML zaplanowano na 6 grudnia.

Pakiet ten jest rewolucją i będzie wymagał wielu zmian w procedurach wewnętrznych raportowania i screeningu klientów. Dlatego planowana data stosowania Rozporządzenia ustanawiające jednolity zbiór przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu to 3 lata od daty jego wejścia w życie.

2. Unijny organ ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu „AMLA” oraz jego uprawnienia

Uprawnienia AMLA będą szerokie i mocno ingerujące w działalność instytucji obowiązanych. Utworzenie nowego organu planowane jest na 1 stycznia 2023 r. a pełnię swych uprawnień osiągnie on w 2026 r.

Do jego zadań należeć będą:

 1. monitorowanie rozwoju sytuacji na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich oraz ocena zagrożeń, podatności na zagrożenia oraz ocena ryzyka w odniesieniu do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
 2. gromadzenie informacji na temat niedociągnięć stwierdzonych w stosowaniu przepisów AML;
 3. monitorowanie i wspieranie realizacji zamrożenia aktywów w ramach unijnych środków ograniczających na całym rynku wewnętrznym;
 4. wspieranie, ułatwianie i wzmacnianie współpracy i wymiany informacji między podmiotami zobowiązanymi a organami publicznymi w celu wypracowania wspólnego rozumienia ryzyka i zagrożeń związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, przed którymi stoi rynek wewnętrzny;
 5. pośredni i bezpośredni nadzór nad wybranymi unijnymi instytucjami zobowiązanymi z sektora finansowego.

Pod bezpośredni nadzór podlegać będą podmioty z sektora finansowego wybierane w ramach okresowego, prowadzonego co 3 lata, wyboru, w oparciu o następujące kryteria:

 1. instytucje kredytowe prowadzące działalność w co najmniej siedmiu państwach członkowskich oraz charakteryzujące się wysokim profilem ryzyka w co najmniej czterech państwach członkowskich,
 2. inne instytucje finansowe, które prowadzą działalność w co najmniej dziesięciu państwach członkowskich oraz charakteryzują się wysokim profilem ryzyka nieodłącznego w co najmniej jednym państwie członkowskim

3. Zmiany w katalogu instytucji zobowiązanych

Do katalogu zostaną dodane następujące podmioty:

 • dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów
 • dostawcy usług finansowania społecznościowego
 • kredytodawcy kredytów hipotecznych i konsumenckich oraz pośrednicy kredytów hipotecznych i konsumenckich niebędący instytucjami kredytowymi ani finansowymi
 • podmioty działające w imieniu obywateli państw trzecich w kontekście programów ułatwień pobytowych dla inwestorów

Usunięte z katalogu zostaną podmioty prowadzące handel towarami z wyjątkiem podmiotów prowadzących handel metalami szlachetnymi i kamieniami szlachetnymi.

Więcej informacji na temat dowiesz się ze szkolenia Rewolucja w przepisach AML – projekt unijnego pakietu regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które poprowadziła Magdalena Jaczewska - Żurek.

Rewolucja w przepisach AML
Monika Kozłowska

Product Manager LEX Banki