Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Przedłużenie terminu sądowego

04 marca 2020

Bieg terminu wyznaczonego przez sąd lub przewodniczącego (termin sądowy) rozpoczyna się od ogłoszenia w tym przedmiocie postanowienia lub zarządzenia. Jeżeli kodeks postępowania cywilnego przewiduje doręczenie z urzędu, bieg terminu rozpoczyna się od jego doręczenia. Przewodniczący może z ważnej przyczyny przedłużyć lub skrócić termin sądowy na wniosek zgłoszony przed upływem terminu, nawet bez wysłuchania strony przeciwnej.

Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego.


Różne terminy procesowe

Jak przypomina Paweł Wiśniewski w  Przedłużenie terminu sądowego Dostęp po zalogowaniu, termin procesowy oznacza czas przewidziany do dokonania czynności procesowej.
Wyróżniamy następujące terminy procesowe:

 • ustawowe - ustalone przez ustawę (np. tygodniowy termin na usunięcie braków formalnych pisma procesowego),
 • sądowe - wyznaczane przez sąd lub przewodniczącego (np. do usunięcia braku zdolności sądowej lub procesowej strony),
 • umowne - oznaczane przez strony (np. zawarty we wniosku o zgodne zawieszenie postępowania termin z art. 181 pkt 2 k.p.c., przed upływem którego nie jest możliwe podjęcie postępowania zawieszonego na zgodny wniosek stron),
 • instrukcyjne - skierowane do sądu lub innego organu procesowego (np. dwutygodniowy termin na sporządzenie uzasadnienia wyroku); dokonanie czynności po terminie instrukcyjnym nie powoduje jej bezskuteczności.

Przedłużeniu lub skróceniu może podlegać jedynie termin sądowy.
Do przedłużenia lub skróceniu terminu sądowego konieczne jest złożenie wniosku, w którym należy podać okoliczności uzasadniające przedłużenie lub skrócenie terminu. Niedopuszczalne jest więc przedłużenie lub skrócenie terminu sądowego z urzędu.


Data dokonania czynności

Przedłużenie terminu sądowego Dostęp po zalogowaniu czytamy również, że w zależności od sytuacji, datą dokonania czynności może być:

 • data oddania pisma w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego obowiązanego do świadczenia usług powszechnych lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
 • data złożenia pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej,
 • data złożenie pisma przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego,
 • data złożenia pisma przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku,
 • data wprowadzenia pisma do systemu teleinformatycznego,
 • data nadania telegramu,
 • data dokonanej przez upoważnionego pracownika sądu adnotacji o wpływie pisma nadanego faksem,
 • data dokonania wydruku pisma wniesionego drogą elektroniczną, mimo braku wyraźnej podstawy prawnej do wniesienia pisma tą drogą, pod warunkiem późniejszego skutecznego usunięcia braku podpisu,
 • data złożenia pisma w urzędzie pocztowym przez sąd niewłaściwy, do którego pismo to zostało skierowane.

Wniosek o przedłużenie terminu do dokonania czynności powinien być złożony przed upływem tego terminu; po jego upływie strona może wystąpić z wnioskiem o przywrócenie uchybionego terminu.

Przedłużenie terminu sądowego
Wojciech Kowalski

Product manager Działu Legal