Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Przekazanie podania do właściwego organu

07 października 2020

Organy administracji publicznej są obowiązane przestrzegać z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. Jeżeli organ, do którego wniesiono podanie, uzna się za niewłaściwy do załatwienia sprawy, ma obowiązek niezwłocznego przekazania podania do - jego zdaniem - organu właściwego. Na organie ciąży wtedy jeszcze jeden obowiązek, a mianowicie musi on jednocześnie powiadomić o tym wnoszącego podanie.

Jak wskazuje Adam Bochentyn w procedurze: Rozpatrzenie podania przekazanego przez inny organ, instytucja „przekazania podania” znajduje zastosowanie przede wszystkim do podań, które zawierają żądanie wszczęcia postępowania administracyjnego (postępowania w trybie zwykłym - w pierwszej lub drugiej instancji, jak również postępowania w trybie nadzwyczajnym). Przekazywanie innych podań zdarza się bardzo rzadko.

Kiedy można ustalić organ właściwy?

Organ, do którego podanie wpłynęło, w pierwszej kolejności zobowiązany jest w możliwie precyzyjny sposób ustalić przedmiot żądania (wniosku).

Dopiero ustalenie rzeczywistych intencji wnoszącego podanie pozwala na określenie treści żądania oraz ustalenie, czy podanie w ogóle dotyczy sprawy z zakresu administracji publicznej, do której stosuje się przepisy k.p.a.

Jeśli to zostanie zrobione, to dopiero wtedy możliwe jest ustalenie organu właściwego:

  • rzeczowo,
  • miejscowo,
  • instancyjnie

oraz przekazanie temu organowi wniesionego podania.

Jak wygląda samo przekazanie?

Przekazanie podania organowi właściwemu następuje w formie czynności materialno-technicznej.

Przekazanie nie wymaga wydania aktu z zakresu administracji publicznej. Skutkiem czego jest brak możliwości zaskarżenia przedmiotowej czynności.

Co istotne, organ obowiązany jest zawiadomić wnoszącego podanie o fakcie przekazania tego podania innemu organowi. Zawiadomienie musi zawierać uzasadnienie, w którym organ powinien wskazać:

  • dlaczego uznał się na niewłaściwy do rozpatrzenia podania oraz
  • na jakiej podstawie stwierdził właściwość innego organu.

Kiedy dochodzi do sporu kompetecyjnego między organami?

Jak wskazuje autor procedury, spór o właściwość, czyli spór kompetencyjny ma miejsce wówczas, gdy na tle konkretnej sprawy administracyjnej dochodzi pomiędzy organami administracji publicznej do rozbieżności poglądów co do zakresu działania tych organów.

Spór może mieć charakter negatywny, gdy żaden z organów uczestniczących w sporze nie uznaje się za właściwy do rozstrzygnięcia danej sprawy, bądź pozytywny, gdy organy uczestniczące w sporze uznają się za właściwe w sprawie.

Więcej informacji na temat przebiegu tego postępowania, można znaleźć we wspomnianej procedurze: Rozpatrzenie podania przekazanego przez inny organ.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat samych procedur, zobacz krótki film https://www.youtube.com/watch?v=4d_sNsKQ3Qc opisujący tę kategorię dokumentów.

Przekazanie podania do właściwego organu
Wojciech Kowalski

product manager Działu Legal