Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

W czasie pandemii koronawirusa możliwa jest przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności

16 kwietnia 2020

W tarczy antykryzysowej zmianie uległy także zasady udzielania przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności. Przerwa udzielana jest na czas oznaczony. Może trwać nie dłużej niż do ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Udzielenie skazanemu przerwy w wykonywaniu kary

Zgodnie z art. 14(c) tzw. specustawy koronawirusowej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 sąd penitencjarny, na wniosek dyrektora zakładu karnego, zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, może udzielić skazanemu przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, chyba że istnieje uzasadnione przypuszczenie, że skazany w czasie pobytu poza zakładem karnym nie będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności popełni przestępstwo, lub nie będzie stosował się do wytycznych, poleceń lub decyzji właściwych organów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 lub leczeniem zarażenia wirusem SARS-CoV-2. Dyrektor zakładu karnego może złożyć wniosek, jeżeli w jego ocenie udzielenie przerwy skazanemu może przyczynić się do ograniczenia albo wyeliminowania epidemii. Do wniosku dołącza się opinię o skazanym, sporządzoną przez administrację zakładu karnego, dotyczącą okoliczności będących podstawą udzielenia przerwy. Sąd udziela przerwy na czas oznaczony. Okres przerwy może być przedłużany na wniosek dyrektora zakładu karnego na dalszy czas oznaczony. Okres przerwy może trwać nie dłużej niż do ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

 

Kto nie może skorzystać z przerwy w wykonywaniu kary?

Z nowych przepisów nie będą mogli skorzystać skazani:

  • za przestępstwo umyślne zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata;
  • za przestępstwo nieumyślne na karę przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności;
  • w warunkach określonych w art. 64 § 1 i 2 lub art. 65 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), czyli skazani w warunkach tzw. recydywy zwykłej, multirecydywy oraz sprawcy, którzy z popełnienia przestępstwa uczynili sobie stałe źródło dochodu lub popełnili przestępstwo działając w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa oraz wobec sprawcy przestępstwa o charakterze terrorystycznym.

Jak pisze Alicja Ornowska w komentarzu praktycznym dostępnym w LEX - Dozór elektroniczny w czasach epidemii koronawirusa i regulacji z tzw. tarczy antykryzysowej oraz możliwość przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności "Kryteria przy wyłączeniach są więc zróżnicowane i zależą od strony podmiotowej przestępstwa. Dla przestępstw umyślnych decyduje zagrożenie karą, zaś dla przestępstw nieumyślnych kara wymierzona skazanemu. Poza nawiasem pozostawiono osoby skazane w warunkach powrotności do przestępstwa (recydywa podstawowa i wielokrotna) oraz tych sprawców, którzy z popełnienia przestępstwa uczynili stałe źródło dochodu lub działali w grupie lub związku przestępczym, względnie dopuścili się przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Przerwa może natomiast być orzeczona również względem osób skazanych na zastępczą karę pozbawienia wolności, karę aresztu wojskowego, karę aresztu lub zastępczą karę aresztu, jak również względem których stosuje się kary porządkowe lub środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności".

W czasie pandemii koronawirusa możliwa jest przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności
Katarzyna Irytowska
product manager LEX Kancelaria Prawna
 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.