Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Przygotowana likwidacja po nowelizacji prawa upadłościowego

17 lutego 2022

Grudniowe zmiany prawa upadłościowego dotknęły również przygotowaną likwidację (tzw. pre-pack). W ramach przygotowanej likwidacji dochodzi do sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa. Celem przedmiotowych działań jest szybsze i pełniejsze zaspokojenie wierzycieli oraz znaczne skrócenie czasu trwania postępowania upadłościowego.

W procedurze Przygotowana likwidacja A. Borys - krok po kroku - przeprowadza przez zawiłości tego postępowania, pokazując różne scenariusze, które mogą mieć miejsce.

Wpłacenie wadium

Autor procedury wskazuje, że dla skutecznego wniesienia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży konieczne jest uprzednie wniesienie przez nabywcę wadium w wysokości jednej dziesiątej oferowanej ceny oraz dołączenie do wniosku dowodu jego wniesienia. Brak tego dowodu skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Nabywca może wnieść wadium w jednej formie lub kilku następujących formach:

  • pieniądzu;
  • poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  • gwarancjach bankowych;
  • gwarancjach ubezpieczeniowych.

W wypadku, gdy wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży dotyczy więcej niż jednego nabywcy, każdy z nabywców wnosi wadium wynoszące jedną dziesiątą oferowanej ceny.

Natomiast gdy wniosek dotyczy nabycia łącznie przez kilku nabywców tych samych składników majątkowych, wnoszą oni wspólnie jedno wadium.

Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży

We wspomnianej procedurze czytamy, że wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży można złożyć w postępowaniu o ogłoszenie upadłości, czyli nie tylko wraz z wnioskiem upadłościowym, ale w toku całego postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości, aż do jego prawomocnego zakończenia.

Dopuszczalne jest złożenie kilku wniosków o zatwierdzenie warunków sprzedaży w jednym postępowaniu. Wnioski te mogą dotyczyć różnych składników majątkowych dłużnika (np. dwóch zakładów produkcyjnych dłużnika, stanowiących zorganizowane części przedsiębiorstwa dłużnika) jak również tych samych składników majątkowych.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy przeprowadzona została już aukcja oraz dokonano wyboru oferenta, to kolejny wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży pozostawia się bez rozpoznania, o ile jego przedmiotem jest sprzedaż składników majątku dłużnika objętych przeprowadzoną aukcją.

Potrzeba przeprowadzenia aukcji

W przypadku złożenia co najmniej dwóch wniosków o zatwierdzenie warunków sprzedaży przeprowadza się aukcję pomiędzy nabywcami w celu wyboru najkorzystniejszych warunków sprzedaży.

Dotyczy to jedynie sytuacji tożsamości przedmiotu nabycia. Złożenia wniosków o zatwierdzenie warunków sprzedaży, które odnoszą się do różnych przedmiotów majątku dłużnika, wyłącza możliwość skorzystania z procedury aukcji. W takim przypadku każdy z wniosków powinien być procedowany oddzielnie.

Aukcja nie będzie również przeprowadzana w sytuacji, gdy przedmioty nabycia pokrywają się jedynie częściowo, np. jednej wniosek dotyczy nabycia całego przedsiębiorstwa dłużenia a drugi jedynie jego zorganizowanej części. W takim przypadku sąd dokonuje wyboru, które z przedłożonych warunków sprzedaży zatwierdzi w oparciu o zasadę optymalizacji, tj. dokonuje oceny która sprzedaż w trybie przygotowanej likwidacji będzie korzystniejsza dla wierzycieli – zapewni im wyższy poziom zaspokojenia.

Powyższe informacje stanowią jedynie mały wycinek tego co znajduje się we wspomnianej procedurze Przygotowana likwidacja. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, koniecznie zajrzyj do publikacji.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat samych procedur, zobacz krótki film https://www.youtube.com/watch?v=4d_sNsKQ3Qc opisujący tę kategorię dokumentów.

Przygotowana likwidacja po nowelizacji prawa upadłościowego
Wojciech Kowalski

product manager Działu Legal

Więcej dowiesz się w 7 dniowym dostępie testowym w LEX Kancelaria Prawna!
Czytaj m.in.:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy