Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Przymusowe umorzenia udziałów

16 listopada 2020

Umorzenie udziałów w spółce z o.o. możliwe jest dopiero po wpisie spółki do rejestru. Prawna likwidacja udziału jest możliwa pod warunkiem, że przewiduje to umowa spółki. Jeśli umowa spółki nie zawiera postanowienia, że udziały mogą być umarzane, nie jest to dopuszczalne, nawet jeśli wspólnik wyraża zgodę na umorzenie jego udziałów. Z uwagi na różne kryteria, rozróżnia się różne rodzaje umorzeń. Jednym z nich jest przymusowe umorzenie udziałów.

Jak wskazuje A. Niewęgłowski w procedurze: Przymusowe umorzenia udziałów, warunek że umorzenie udziałów może nastąpić jedynie po wpisie spółki do rejestru, wiąże się z funkcją udziałów i kapitału zakładowego w spółce z o.o. Kapitał zakładowy podlega ochronie, toteż unicestwienie udziałów jeszcze przed wpisem powodowałoby, że funkcja prawna kapitału zakładowego przestałaby mieć znaczenie.

Znaczenie umowy spółki dla możliwości umorzenia udziałów

Adrian Niewęgłowski podkreśla, że warunkiem przymusowego umorzenia udziałów jest istnienie podstawy do tego w umowie spółki. Umowa spółki nie może ograniczać się do prostego wskazania, że umorzenie przymusowe jest dopuszczalne.

Musi ona regulować przesłanki i tryb umorzenia przymusowego. Kodeks spółek handlowych nie precyzuje, jakie dokładnie przesłanki mogą uzasadniać umorzenie przymusowe.

Mogą to być przesłanki w ogóle niezawinione przez wspólnika, jak też wynikające z jego zaniedbań. Dopuszczalne jest umorzenie sankcyjne. Udział może zostać umorzony w szczególności, gdy wspólnik wniósł wadliwy wkład, nie wywiązał się z obowiązku dopłat, podjął działalność konkurencyjną itd.

Uchwała o umorzeniu jako kolejny warunek umorzenia udziałów

Do umorzenia udziałów dochodzi w następstwie podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników. Przepisy kodeksu spółek handlowych regulują treść takiej uchwały, która nie może być zastąpiona uchwałą innego organu, w szczególności zarządu.

Tylko w przypadku umorzenia udziałów będącego wynikiem zajścia wskazanego w umowie spółki zdarzenia ustawodawca odstępuje od tej zasady. Dopuszczalne jest wówczas podjęcie uchwały przez zarząd.

Wynagrodzenie z tytułu umorzenia przymusowego

Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem.

Wynagrodzenie to, w przypadku umorzenia przymusowego, nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników.

Znacznie więcej informacji na temat przebiegu postępowania, można znaleźć we wspomnianej procedurze: Przymusowe umorzenia udziałów.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat samych procedur, zobacz krótki film https://www.youtube.com/watch?v=4d_sNsKQ3Qc opisujący tę kategorię dokumentów.

Przymusowe umorzenia udziałów
Wojciech Kowalski

product manager Działu Legal

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.