Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Reguły intertemporalne a instytucja kary łącznej w tarczy 4.0

26 sierpnia 2020

Tarcza 4.0 wprowadziła liczne zmiany w procedurze karnej ale także w Kodeksie karnym. Nowelizacja zawiera również reguły intertemporalne dotyczące kary łącznej. Ustalenie, w jakiej relacji ich treść normatywna pozostaje do ogólnych reguł intertemporalnych wywodzonych z Kodeksu może budzić wątpliwości.

Na początku warto zauważyć, że przepisy tarczy 4.0 nowelizujące Kodeks karny mają treść niemal tożsamą z treścią części przepisów ustawy z 13.06.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, którą Prezydent RP skierował przed podpisaniem do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Wyrokiem z 14.07.2020 r., Kp 1/19 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ustawa ta jest w całości niezgodna z art. 7 w zw. z art. 112 oraz 119 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Treść przepisów intertemporalnych w tarczy 4.0

Tarcza 4.0 w art. 81 ust. 1 stanowi, że przepisy rozdziału IX Kodeksu karnego w brzmieniu dotychczasowym stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie tarczy 4.0, natomiast w ust. stanowi, iż przepisy rozdziału IX Kodeksu karnego w brzmieniu nadanym tarczą 4.0 stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych po dniu wejścia w życie tarczy 4.0.

Jak zauważa mec. Michał Zacharski w dostępnym w LEX komentarzu praktycznym - Reguły intertemporalne a instytucja kary łącznej w tarczy 4.0 z pozoru wskazane przepisy tarczy 4.0 nie budzą wątpliwości wykładniczych. Dopóki będziemy mieli do czynienia ze stanami faktycznymi, w ramach których wszystkie kary jednostkowe orzeczone w stosunku do sprawcy stały się prawomocne przed wejściem w życie tarczy 4.0 w zakresie nowelizacji Kodeksu karnego, tj. przed 24.06.2020 r., albo wszystkie kary jednostkowe orzeczone w stosunku do sprawcy stały się prawomocne po wejściu w życie tej nowelizacji, tj. 24.06.2020 r. albo po tej dacie, sprawa jest prosta.

Relacja przepisów z tarczy 4.0 do przepisów z kodeksu karnego

Autor kontynuuje swoją analizę, zastanawiając się: "czy przy założeniu, że sprawca wszystkie czyny zabronione popełnił przed wejściem w życie tarczy 4.0 i przed zapadnięciem pierwszego choćby nieprawomocnego wyroku, można (a jeśli tak, to na jakich zasadach) połączyć dwie lub więcej kar jednostkowych, gdy co najmniej jedna z nich została prawomocnie orzeczona przed 24.06.2020 r. i co najmniej jedna została prawomocnie orzeczona 24.06.2020 r. lub później?". Zdaniem Autora wynik wykładni językowej art. 81 ust. 1 i 2 tarczy 4.0 skłania nas do odpowiedzi negatywnej na tak zadane pytanie. Mecenas podkreśla jednak, że trudno znaleźć uzasadnienie dla przyjętego przez ustawodawcę rozwiązania i zauważa, że wątpliwości te nie mogłyby się pojawić na gruncie art. 4 § 1 k.k. Stąd powstaje pytanie, jaki jest stosunek wskazanych regulacji międzyczasowych wynikających z art. 81 ust. 1 i 2 tarczy 4.0 do zasad wywodzonych z ogólnego przepisu dotyczącego zasad intertemporalnych w prawie karnym. Szczegółowa analiza zagadnienia znajduje się we wspomnianym komentarzu praktycznym dostępnym w LEX - Reguły intertemporalne a instytucja kary łącznej w tarczy 4.0.

Reguły intertemporalne a instytucja kary łącznej w tarczy 4.0
Katarzyna Irytowska

Product manager LEX Kancelaria Prawna