Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Rejestr umów powyżej 500 zł - nowy obowiązek zamawiających od 1 lipca 2022 r.

24 marca 2022

Od 1 lipca 2022 r. kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, będący m.in. zamawiającymi, będą zobowiązani do udostępniania informacji o zawartych umowach, których wartość przekracza 500 zł. Informacje te zamieszczane będą w prowadzonym przez Ministra Finansów rejestrze umów, czyli systemie teleinformatycznym w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Od kiedy prowadzić rejestr umów?

Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022 r. i w konsekwencji - od tej daty istnieć będzie obowiązek prowadzenia rejestru umów. Co istotne, obowiązkiem rejestracji objęte będą umowy zawarte począwszy od 1 stycznia 2022 r., co wynika z odrębnych dat wejścia w życie ustawy zmieniającej oraz regulacji ustanawiającej obowiązek rejestracji umów. Artykuł 13 ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw wskazuje, że w rejestrach umów zamieszcza się informacje o umowach zawartych od dnia wejścia w życie tej ustawy tj. od 1 stycznia 2022 r.

Jakie umowy w zakresie zamówień publicznych podlegają udostępnieniu?

Umowy w sprawach zamówień publicznych są jednymi z najczęściej zawieranych umów przez jednostki sektora finansów publicznych i właśnie dlatego rejestr umów, poza wyjątkami, będzie dotyczył również umów zawartych zgodnie z Prawem zamówień publicznych, jak i umów, do których z uwagi na wartość zamówienia, nie stosuje się PZP.

Wyjątek dotyczy umów zawartych w wyniku rozstrzygnięcia zamówień oraz konkursów:

 • którym nadano klauzulę zgodnie z przepisami ustawy z 5.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych lub którym muszą towarzyszyć, na podstawie odrębnych przepisów, szczególne środki bezpieczeństwa
 • jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa – w zakresie, w jakim ochrona istotnych interesów bezpieczeństwa państwa nie może zostać zagwarantowana w inny sposób, w szczególności z zastosowaniem przepisów działu VI p.z.p.

Kolejny wyjątek stanowią umowy zawierające dane, które nie mogą być ujawniane zgodnie z art. 5 ust. 1, 2 i 2a ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Udostępnieniu podlegać będą informacje o umowach zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej, których wartość przedmiotu przekracza 500 zł

Informacje zamieszczane w rejestrze

W rejestrze zamieszczane będą podstawowe dane dotyczące umów, które enumeratywnie wymienione zostały w art. 34a ust. 6 (ustawy o finansach publicznych i są to:

 • numer umowy – o ile taki numer nadano,
 • data i miejsce zawarcia umowy,
 • okres obowiązywania umowy,
 • strony umowy, w tym przedstawiciele stron,
 • przedmiot umowy,
 • wartość przedmiotu umowy,
 • źródła i wysokość współfinansowania przedmiotu umowy.

Poza podstawowymi danymi dotyczącymi umów, w rejestrze umieszczane będą również informacje o:

 • uzupełnieniu
 • zmianie umowy,
 • rozwiązaniu za zgodą stron umowy,
 • odstąpieniu od umowy,
 • wypowiedzeniu
 • wygaśnięciu.

Więcej informacji na temat rejestru umów w kontekście zamówień publicznych znajdziesz w LEX Zamówienia Publiczne, gdzie Mariusz Wolski w komentarzu praktycznym pt.: "Rejestr umów JSFP w sprawach zamówień publicznych" w sposób kompleksowy omówił to zagadnienie. Ponadto możesz zapoznać się z bazą pytań i odpowiedzi, w której pojawia się coraz więcej pytań w tym temacie, przykładowo:

 1. Czy umowy o udzielenie zamówienia publicznego zawarte w związku z przeprowadzeniem postępowania na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych podlegają wpisowi do centralnego rejestru umów?
 2. Czy państwowe instytucje badawcze są zobowiązane do wprowadzania danych do rejestru zawartych umów, który będzie prowadził Minister Finansów?
Rejestr umów powyżej 500 zł - nowy obowiązek zamawiających od 1 lipca 2022 r.
Mateusz Widziński

product manager

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.

Zobacz również:
Polecamy między innymi:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy