Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Reklamacja z tytułu rękojmi za wady fizyczne

04 grudnia 2019

Reklamacja z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy zarówno tradycyjnych umów zawieranych w sklepach stacjonarnych, jak również odnosi się do umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania rzeczy. Przedsiębiorca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli istnienie wady zostanie stwierdzone przed upływem dwóch lat. 

W przypadku rzeczy używanej okres odpowiedzialności można ograniczyć, nie krócej jednak niż do roku od chwili wydania rzeczy.

Czym jest wada fizyczna?

Jaromir Ćwikła w: "Reklamacja z tytułu rękojmi za wady fizyczne" wskazuje, że istotą wady fizycznej rzeczy sprzedanej jest jej niezgodność z treścią umowy. O niezgodności z umową możemy mówić w szczególności, jeżeli rzecz:

 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu przedsiębiorca zapewnił konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • nie nadaje się do celu, o którym konsument poinformował przedsiębiorcę przy zakupie rzeczy, a przedsiębiorca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej wykorzystania;
 • została konsumentowi wydana w stanie niezupełnym.

Powyższy katalog nie jest enumeratywny i z natury rzeczy może zostać rozszerzony.

Na równi z zapewnieniem przedsiębiorcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. 

Wadą rzeczy jest również nieprawidłowość w jej zamontowaniu i uruchomieniu, jeżeli zostało to wykonane przez przedsiębiorcę, który rzecz sprzedał, lub osobę trzecią, za którą ponosi on odpowiedzialność. 

Jak skutecznie złożyć reklamację? 

Skuteczne złożenie reklamacji wiąże się z precyzyjnym wyartykułowaniem żądania w stosunku do przedsiębiorcy.

Konsument może złożyć jedno z czterech równorzędnych żądań

 • odstąpienie od umowy,
 • obniżenie ceny,
 • wymiana rzeczy na nową - wolną od wad,
 • bezpłatna naprawa.

Ustawodawca nie wprowadza żadnej konkretnej formy oświadczenia, jednak dla celów dowodowych powinno być złożone na trwałym nośniku (pisemnie lub w formie elektronicznej). 

Roszczenia konsumenta przedawniają się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady

Powyższe informacje stanowią jedynie niewielką część związaną z procesem dochodzenia reklamacji z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. W publikacji: "Reklamacja z tytułu rękojmi za wady fizyczne"  znajdziesz również informacje m.in. o: 

 • kontruprawnieniach przedsiębiorcy względem roszczeń konsumenta;
 • procedurze rozpatrzenia żądania wymiany rzeczy;
 • procedurze rozpatrzenia żądania usunięcia wady rzeczy;
 • procedurze rozpatrzenia żądania odstąpienia od umowy;
 • procedurze rozpatrzenia żądania obniżenia ceny;
 • pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 

Zobacz również: 

 

Wojciech Kowalski
product manager Działu Legal

 

Jesteś użytkownikiem programów LEX?

Zaloguj się do programu i czytaj więcej.

Zaloguj się

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.