Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Rekrutacja do szkół i przedszkoli

21 grudnia 2023

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół i przedszkoli to proces długotrwały i składa się z kilku etapów. Pierwsze czynności rozpoczynają się już w styczniu, a cały proces może zakończyć się dopiero w sierpniu - postępowaniem uzupełniającym. Poznaj zasady postępowania rekrutacyjnego, istotne terminy oraz wzory niezbędnej dokumentacji.

Czynności poprzedzające rekrutację

Zasadą jest, że do klasy I publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły. Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do szkoły obwodowej, muszą zgłosić dyrektorowi ten fakt, a dyrektor nie może odmówić przyjęcia ucznia. Zgłoszenie ma formę pisemną a jego wzór znajduje się <<TUTAJ. Postępowanie rekrutacyjne jest przeprowadzane dopiero wówczas, gdy po przyjęciu dzieci z obwodu, szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W przypadku publicznych przedszkoli, rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, bez konieczności brania udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Postępowanie rekrutacyjne jest przeprowadzane wtedy, gdy po ustaleniu wolnych miejsc dyrektor nadal dysponuje wolnymi miejscami w swoim przedszkolu. Opis przebiegu rekrutacji znajdziesz w komentarzu praktycznym Pani Joanny Lesińskiej pt.: Rekrutacja do publicznych przedszkoli.

Ogłoszenie terminów rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne to liczne obowiązki leżące po stronie organów prowadzących, dyrektorów, komisji rekrutacyjnych oraz rodziców dzieci i uczniów.

Z uwagi na ten długotrwały proces, warto już teraz przypomnieć o zbliżających się zadaniach.

 1. Do końca stycznia następuje ogłoszenie terminów rekrutacji, tzn.:
 • w przedszkolach publicznych -> organ prowadzący podaje do publicznej wiadomości harmonogram czynności i terminy obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych dokumentów oraz liczbę punktów możliwych do uzyskania za kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Wzór zarządzenia dostępny <<TUTAJ
 • w szkołach podstawowych -> organ prowadzący podaje do publicznej wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności oraz podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów oraz liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.Wzór zarządzenia dostępny <<TUTAJ
 • w szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży -> kurator oświaty podaje do publicznej wiadomości harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności. Wzór zarządzenia dostępny <<TUTAJ
 1. Niezwłocznie po ogłoszeniu harmonogramu przez organ prowadzący/kuratora oświaty -> dyrektor szkoły i przedszkola informuje o obowiązkowych terminach rekrutacji w swojej jednostce.

Wzór zarządzenia dyrektora przedszkola dostępny <<TUTAJ, dyrektora szkoły podstawowej dostępny <<TUTAJ, dyrektora szkoły ponadpodstawowej dostępny <<TUTAJ

 1. Do końca lutego -> dyrektor szkoły ponadpodstawowej podaje do publicznej wiadomości obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny podane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na pierwszym etapie.

Wzór zarządzenia dyrektora dostępny <<TUTAJ

 1. Kolejne, dalsze czynności wykonywane w toku postępowania rekrutacyjnego to:
 • składanie wniosków przez rodziców dziecka, ucznia/pełnoletnich uczniów o przyjęcie do szkoły czy przedszkola. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej dostępny <<TUTAJ
 • powołanie i działania komisji rekrutacyjnej. Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej oraz wyznaczenia jej przewodniczącego dostępne <<TUTAJ
 • ustalanie i ogłaszanie wyników rekrutacji. Wzór Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły publicznej dostępny <<TUTAJ
 • postępowanie uzupełniające - jeśli po przeprowadzeniu rekrutacji uczniów do szkoły ponadpodstawowej albo uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej w szkole pozostają nadal wolne miejsca, przeprowadza się rekrutację uzupełniającą, która powinna zakończyć się w sierpniu.

Więcej na temat kolejności poszczególnych czynności wykonywanych w toku postępowania rekrutacyjnego, szczegółowych terminach ich wykonania wraz z wzorami dokumentów - znajdziesz w LEX Prawo Oświatowe, w poniższych procedurach autorstwa Pani Joanny Lesińskiej:

Polecam!

Rekrutacja do szkół i przedszkoli

Lidia Marciniak

Senior Product Manager

LEX Prawo Oświatowe