Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach należy przesłać do 1 marca

13 lutego 2023

Zgodnie z art. 82 Prawa zamówień publicznych, na zamawiających ciąży obowiązek przekazania prezesowi UZP sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych, w terminie do 1 marca każdego roku.

Termin jest istotny, ale sankcji brak

Zamawiający przygotowują i przekazują prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdanie dotyczące zamówień, których udzielili w danym roku, do 1 marca kolejnego roku. Jest to termin ustawowy, jednak ustawodawca nie określił żadnych sankcji za niewykonanie tego obowiązku. Między innymi o tym aspekcie corocznego obowiązku zamawiających była mowa podczas szkolenia "Roczne sprawozdanie z udzielonych zamówień", które poprowadził mec. Paweł Wójcik.

Jak wygląda sprawozdanie?

Kształt sprawozdania określa wzór ustanowiony w drodze rozporządzenia z 20.12.2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania. Formularz rocznego sprawozdania składa się z 9 sekcji, które pozwalają zamawiającym na uporządkowanie wprowadzanych danych o udzielonych w danym roku zamówieniach.

Sekcja I - służy podaniu informacji identyfikujących zamawiającego;

Sekcja II - służy przedstawieniu informacji dotyczących zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne, z wyłączeniem zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi;

Sekcja III - tu wykazuje się informacje na temat zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, z wyłączeniem zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.

Sekcja IV - służy wykazaniu informacji na temat postępowań o udzielenie zamówienia, do których zastosowano przepisy PZP, w których wystąpił konflikt interesów;

Sekcja V - służy wykazywaniu informacji na temat zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi;

Sekcja VI - tu należy wskazać zamówienia, do których zastosowano przepisy ustawy, uwzględniające aspekty społeczne;

Sekcja VII - służy wykazaniu zamówień, do których zastosowano przepisy PZP uwzględniające aspekty środowiskowe lub innowacyjne.

Sekcja VIII - tu wymieniono 68 podstaw wyłączenia stosowania przepisów PZP, które należy odpowiednio zaraportować;

Sekcja IX - została przewidziana na potrzeby zamieszczenia informacji o zamówieniach klasycznych o wartości mniejszej niż 130.000 zł oraz zamówieniach sektorowych i zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o wartości mniejszej niż progi unijne.

Sprawozdanie można poprawić

Istotną kwestią jest możliwość skorygowania przekazanego sprawozdania z udzielonych zamówień, przewidziana w nowym Prawie zamówień publicznych. Zgodnie z myślą ustawodawcy, zamawiający może skorygować sprawozdanie, jeżeli stwierdzi, że zawarte w nim informacje są nieaktualne lub niepoprawne. W ślad za takim zapisem w PZP idą przepisy rozporządzenia w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania. Zamawiający, aby wprowadzić poprawki, korzysta z formularza do przekazania sprawozdania, a korekta polega na zmianie, dodaniu lub usunięciu danych w sekcji sprawozdania, w której zamawiający stwierdził, że zawiera ona nieaktualne lub niepoprawne dane.

Więcej informacji o rocznym sprawozdaniu znajdziesz w LEX w komentarzu praktycznym pt. "Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach - nowe zasady".

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach należy przesłać do 1 marca

Anna Stańczuk

Dyrektor działu zarządzania produktami

rynek public