Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Czym grozi rozpowszechnianie fałszywych informacji o przedsiębiorstwie?

27 września 2022

Rozpowszechnianie dezinformacji na temat przedsiębiorstwa jest powszechnym problemem, z którym muszą mierzyć się obecnie przedsiębiorcy. Ustawodawca przewidział narzędzia prawne służące do zwalczania tego nieporządanego zjawiska, zarówno na gruncie prawa cywilnego jak i prawa karnego. Jednym z nich jest uregulowanie wykroczenia dezinformacji gospodarczej zawartego w art. 26 u.z.n.k.

Artykuł 26 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ustanawia dwa wykroczenia - rozpowszechnienia nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji w celu szkodzenia przedsiębiorcy (pomawianie) oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej (nieuczciwe zachwalanie).

Rozpowszechnianie fałszywych informacji o przedsiębiorstwie

Kto rozpowszechnia nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd wiadomości o przedsiębiorstwie, w szczególności o osobach kierujących przedsiębiorstwem, wytwarzanych towarach, świadczonych usługach lub stosowanych cenach albo o sytuacji gospodarczej lub prawnej przedsiębiorstwa, w celu szkodzenia przedsiębiorcy, podlega karze aresztu albo grzywny. Tej samej karze podlega, kto, w celu przysporzenia korzyści majątkowej lub osobistej sobie, swojemu przedsiębiorstwu lub osobom trzecim, rozpowszechnia nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd wiadomości o swoim przedsiębiorstwie lub przedsiębiorcy, w szczególności o osobach kierujących przedsiębiorstwem, wytwarzanych towarach, świadczonych usługach lub stosowanych cenach albo o sytuacji gospodarczej lub prawnej przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa.

Jak wskazuje mec. Inga Skowrońska w dostępnym w LEX komentarzu praktycznym Rozpowszechnianie fałszywych informacji o przedsiębiorstwie jako wykroczenie pozwalające na walkę z dezinformacją "wykroczenie z art. 26 ust 1 u.z.n.k. musi mieć na celu szkodzenie danemu przedsiębiorstwu. W konkretnych okolicznościach o takim kierunkowym działaniu świadczyć może m.in. intensywność działania (liczne komentarze w internecie), jak również stanowczość czy kategoryczność danej treści. Szkodliwość danej dezinformacji w stosunku do pokrzywdzonego przedsiębiorcy należy wykazać w konkretnych okolicznościach sprawy. Nie jest wymagane, aby przedsiębiorca odniósł szkodę. O celowości przemawia kierunek działania sprawcy (np. intensywność), jak również treść dezinformacji (upowszechnienie informacji o wadzie produktu). Z kolei wykroczenie z  art. 26 ust 2 u.z.n.k. dotyczy działania podejmowanego w celu przysporzenia korzyści majątkowej, zarówno sobie, swojemu przedsiębiorstwu, jak i osobom trzecim."

Możliwość ochrony przedsiębiorcy w zakresie rozpowszechniania fałszywych informacji o przedsiębiorstwie

Prawo przewiduje możliwości ochrony przedsiębiorcy w zakresie rozpowszechniania fałszywych informacji o przedsiębiorstwie zarówno na gruncie prawa cywilnego, prawa karnego jak też prawa wykroczeń. Porównanie postępowania cywilnego do postępowania w sprawach o wykroczenia w odniesieniu do walki z dezinformacją przedstawia poniższa tabela:

Jak podkreśla Autorka wskazanego komentarze praktycznego, dezinformacja gospodarcza jest niewątpliwe szkodliwa. W związku z tym przedsiębiorca powinien rozważyć, jaką obrać ścieżkę obrony.

Czym grozi rozpowszechnianie fałszywych informacji o przedsiębiorstwie?
Katarzyna Irytowska

Product manager LEX Kancelaria Prawna