Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym podczas COVID-19 i nie tylko

15 lutego 2021

Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym to jeden z instrumentów przyspieszających postępowanie cywilne. Celem tej instytucji jest usprawnienie postępowania w sprawach, w których nie jest potrzebne przeprowadzenie rozprawy. W dobie COVID-19 okazja do wykorzystania tej możliwości jest jeszcze szersza.

Jak wskazuje Paweł Wiśniewski w procedurze Wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich rozszerzona została możliwość wydawania wyroków na posiedzeniach niejawnych.

Szczególne przesłanki w związku z trwaniem COVID-19

We wskazanym wyżej okresie przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli spełnione są łącznie poniższe warunki:

  • przewodniczący składu uznał rozpoznanie sprawy za konieczne;
  • przeprowadzenie wymaganych przez ustawę rozprawy lub posiedzenia jawnego mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w nich uczestniczących;
  • rozprawy lub posiedzenia jawnego nie można przeprowadzić na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku;
  • żadna ze stron nie sprzeciwiła się przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia ich o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii sąd może zamknąć rozprawę i wydać orzeczenie na posiedzeniu niejawnym po uprzednim odebraniu od stron stanowisk na piśmie, jeżeli postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone w całości.

Przesłanki kodeksowe

W normalnych warunkach, możliwość wydania wyroku na posiedzeniu niejawnym zachodzi w dwóch sytuacjach.

Kodeks postępowania cywilnego zezwala sądowi na rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym, gdy:

  • pozwany uznał powództwo lub
  • po złożeniu przez strony pism procesowych i dokumentów (w tym po wniesieniu zarzutów lub sprzeciwu wobec nakazu zapłaty albo sprzeciwu wobec wyroku zaocznego) sąd uzna – mając na względzie całokształt przytoczonych twierdzeń i zgłoszonych wniosków dowodowych – że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne.

Znacznie więcej informacji na temat przebiegu postępowania, można znaleźć we wspomnianej procedurze oraz w dokumentach z nią powiązanych: Wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym.

 Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat samych procedur, zobacz krótki film https://www.youtube.com/watch?v=4d_sNsKQ3Qc opisujący tę kategorię dokumentów.

Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym podczas COVID-19 i nie tylko
Wojciech Kowalski

product manager Działu Legal