Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Skarga kasacyjna od orzeczenia sądu drugiej instancji wydanego na posiedzeniu niejawnym

09 stycznia 2023

Postanowienia sądu drugiej instancji w przedmiocie odrzucenia pozwu lub umorzenia postępowania w sprawie, wydane po rozpoznaniu zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji oraz oraz postanowienia sądu drugiej instancji uchylające wyrok sądu pierwszej instancji i odrzucające pozew lub umarzające postępowanie w sprawie są wydawane na posiedzeniu niejawnym. Przedmiotowy fakt ma wpływ na doręczenie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Doręczenie otwiera zaś termin do wniesienia skargi kasacyjnej.

Szczegółowy przebieg postępowania w przedmiocie wniesienia skargi kasacyjnej od wskazanych orzeczeń znajdziemy w procedurze: Wniesienie skargi kasacyjnej od orzeczenia sądu drugiej instancji wydanego na posiedzeniu niejawnym.

Postanowienia sądu drugiej instancji w przedmiocie odrzucenia pozwu lub umorzenia postępowania w sprawie

Zgodnie z tym, co pisze Robert Bełczącki, autor procedury, z reguły postanowienie sądu drugiej instancji w przedmiocie odrzucenia pozwu lub umorzenia postępowania w sprawie, po rozpoznaniu zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji, wydawane jest na posiedzeniu niejawnym.

Mowa tu o:

  • postanowieniu oddalającym zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji odrzucające pozew;
  • postanowieniu oddalającym zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji umarzające postępowanie w sprawie;
  • postanowieniu odrzucającym pozew w wyniku uwzględnienia zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji odmawiające odrzucenia pozwu.

Swój procesowy byt uzyskuje zatem z chwilą podpisania sentencji przez członków składu orzekającego.

Wobec braku ogłoszenia sentencji postanowienia, jego odpis wraz z uzasadnieniem doręcza się obu stronom z urzędu.

Dwumiesięczny termin do wniesienia skargi kasacyjnej rozpoczyna się zatem z chwilą doręczenia stronie odpisu przedmiotowego postanowienia

Autor procedury podkreśla jednak, że jeśli chodzi o okres czasu od chwili wydania takiego postanowienia do chwili doręczenia stronie jego odpisu wraz z uzasadnieniem, to pomimo tego, że substrat zaskarżenia w okresie tym już istnieje, to przyjmuje się, iż skarga kasacyjna wniesiona przed doręczeniem stronie odpisu orzeczenia sądu drugiej instancji wraz z uzasadnieniem podlega odrzuceniu.

Postanowienia uchylające wyrok sądu pierwszej instancji i odrzucające pozew lub umarzające postępowanie w sprawie

Do wydania postanowienia sądu drugiej instancji uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i odrzucającego pozew lub umarzającego postępowanie w sprawie dochodzi wtedy, gdy wobec nieważności postępowania apelacja zostanie rozpoznana na posiedzeniu niejawnym.

Podobnie jak wyżej, odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem doręcza się obu stronom również z urzędu, co otwiera dwumiesięczny termin do wniesienia skargi kasacyjnej.

Zachowanie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

Co prawda skargę kasacyjną kieruje się do Sądu Najwyższego, to jednak wnosi się ją za pośrednictwem sądu drugiej instancji, który wydał zaskarżone orzeczenie. Kluczowy jest termin, w którym skarga kasacyjna wpłynie do sądu drugiej instancji. W sytuacji wniesienia skargi kasacyjnej drogą pocztową istotna jest data nadania na adres sądu drugiej instancji.

Jeżeli skarga kasacyjna trafi bezpośrednio do Sądu Najwyższego, to termin przewidziany do jej wniesienia zostanie zachowany tylko wtedy, gdy Sąd Najwyższy prześle skargę kasacyjną właściwemu sądowi drugiej instancji celem nadania jej dalszego biegu i w terminie tym wpłynie ona do sądu drugiej instancji.

Opis wszystkich działań związanych z wniesieniem skargi kasacyjnej od orzeczenia sądu drugiej instancji wydanego na posiedzeniu niejawnym można zobaczyć we wspomnianej procedurze.

Skarga kasacyjna od orzeczenia sądu drugiej instancji wydanego na posiedzeniu niejawnym

Wojciech Kowalski

Senior Product Manager