Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Skarga na bezczynność organu administracji

23 lutego 2023

Nie jest tajemnicą, że działalność organów administracji czasami pozostawia sporo do życzenia. Powody tej sytuacji mogą być oczywiście różne, chociażby zbyt duże obłożenie urzędników pracą. Z punktu widzenia obywatela nie powinno to jednak mieć wpływu na sprawę, którą ma do załatwienia. W sytuacji zbyt długiego braku reakcji po stronie organu administracji, potencjalnie dopuszczalne jest wniesienie skargi na bezczynność.

 

Jak wskazuje K. Zaorski w procedurze: Wniesienie skargi na bezczynność występującą w postępowaniu administracyjnym, przyjmuje się, że z bezczynnością organu administracji publicznej, mamy do czynienia wówczas, gdy w prawnie ustalonym terminie organ nie podjął żadnych czynności w sprawie lub wprawdzie prowadził postępowanie, ale mimo ustawowego obowiązku w tym zakresie nie zakończył postępowania wydaniem decyzji, postanowienia lub innego aktu albo nie podjął stosownej czynności.

Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy decyzja lub postanowienie nie zostały podjęte w pierwszej instancji, jak i przypadku, gdy w obowiązującym terminie nie zostały one wydane przez organ drugiej instancji, jeżeli oczywiście w odniesieniu do danej decyzji lub postanowienia istnieje możliwość uruchomienia toku instancji.

Bezczynność organu objęta kognicją sądów administracyjnych dotyczy także sytuacji, gdy organ odmawia wydania aktu lub podjęcia czynności mimo istnienia w tym względzie ustawowego obowiązku, albowiem stan taki skutkuje nierozpoznaniem sprawy w terminie.

 

Co można skarżyć skargą na bezczynność organu?

 

Zaskarżenie bezczynności organu administracji publicznej jest dopuszczalne tylko w takim zakresie, w jakim dopuszczalne jest na mocy art. 3 § 2 pkt 1–4 p.p.s.a. zaskarżanie decyzji, postanowień oraz innych aktów lub czynności.

Ponadto, na podstawie art. 3 § 2 pkt 9 p.p.s.a możliwe jest wniesienie skargi na bezczynność w sprawach dotyczących innych niż określone w art. 3 § 2 pkt 1–3 p.p.s.a. aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI Ordynacji podatkowej oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw.

 

Czy milczenie organu można traktować jako bezczynność?

 

Autor procedury wskazuje, że bezczynności organu nie należy co do zasady utożsamiać z jego milczeniem. Milczenie organu należy bowiem traktować jako pojęcie o charakterze materialnoprawnym, które wskazuje sposób, w jaki organ może załatwić określoną sprawę.

Milczenie organu może stanowić zatem formę zajęcia stanowiska w sprawie wywołującą skutek materialnoprawny.

 

Kiedy można składać ponaglenia?

 

Strona postępowania powinna sporządzić ponaglenie w sytuacji stwierdzenia, że nad organem, który dopuścił się bezczynności, jest organ wyższego stopnia. To do tego organu kieruje się przedmiotowe ponaglenie.

Ponaglenie powinno mieć formę pisemną. Z jego treści powinno wynikać, który organ i w jaki sposób dopuścił się bezczynności.

Złożenie ponaglenia do właściwego organu stanowi o spełnieniu wymogu skutecznego wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

Wniesienie ponaglenia nie jest ograniczone żadnym terminem.

 

Więcej informacji m.in. o tym, co może zawierać postanowienie w sprawie ponaglenia, czy jak wyglądają dalsze kroki związane z wniesieniem skargi w postępowaniu sądowoadministracyjnym, znajdziemy we wspomnianej procedurze: Wniesienie skargi na bezczynność występującą w postępowaniu administracyjnym.

 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat samych procedur, zobacz krótki film  opisujący tę kategorię dokumentów.

Podział majątku wspólnego małżonków

Wojciech Kowalski

Senior Product Manager

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.