Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Skarga na niewykonanie wyroku sądu administracyjnego

30 października 2020

Skarga z żądaniem wymierzenia grzywny ma na celu ukaranie organu za niewykonanie wyroków sądowych oraz jego dyscyplinowanie, ewentualnie wydanie rozstrzygnięcia (o istnieniu lub nieistnieniu uprawnienia lub obowiązku) za organ. Grzywna ma stanowić karę za ignorowanie przez organy administracji publicznej wyroków sądowych. Skarga na niewykonanie wyroku sądu administracyjnego jest odrębną skargą wniesioną przez uprawiony podmiot, inną od skargi, w wyniku rozpoznania której został wydany wyrok sądu niewykonany przez organ.

Tomasz Grzybowski, w procedurze: Skarga na niewykonanie wyroku wyjaśnia, że środki prewencyjno-represyjne przysługujące sądowi rozpoznającemu skargę na niewykonanie wyroku:

  • grzywna,
  • odszkodowanie,
  • suma pieniężna,

mają uzasadnienie w swoistej recydywie organów administracji naruszających prawo.

Na czym polega niewykonanie wyroku?

Przez pojęcie „niewykonanie wyroku” należy rozumieć pozostawanie w bezczynności w podjęciu lub kontynuacji albo w stanie przewlekłości w prowadzeniu postępowania administracyjnego mającego na celu zakończenie sprawy decyzją administracyjną lub w innej formie przewidzianej prawem.

Niewykonanie wyroku może mieć miejsce w całości bądź w części.

Jak wskazuje T. Grzybowski, jeżeli sąd nie określił terminu wydania aktu lub podjęcia czynności, w sprawie mają zastosowanie terminy ustawowe do załatwienia sprawy:

  • bez zbędnej zwłoki,
  • nie później niż w ciągu miesiąca,
  • w ciągu dwóch miesięcy - w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Kto i kiedy może wnieść skargę?

Uprawnionym do wniesienia skargi jest strona, a więc także każdy z uczestników postępowania sądowoadministracyjnego na prawach strony.

Ustawa nie przewiduje terminu do wniesienia skargi z żądaniem wymierzenia grzywny.

Strona nie jest ograniczona terminami do wniesienia skargi przewidzianymi w art. 53 p.p.s.a.

Może to więc nastąpić w każdym czasie, przy czym pamiętać należy, że to stan niewykonania wyroku uzasadnia złożenie skargi do sądu administracyjnego, a zatem skargę wnieść należy nie później niż do wykonania wyroku, tj. wydania aktu lub podjęcia czynności.

Co sąd weźmie pod uwagę?

Sąd administracyjny, oceniając zasadność skargi na niewykonanie wyroku, bierze pod uwagę stan istniejący w czasie jej wnoszenia i ewentualne wykonanie wyroku lub załatwienie sprawy dokonane z uchybieniem terminu po wniesieniu skargi, ale przed jej rozpoznaniem przez sąd, nie ma wpływu na ocenę jej zasadności. Fakt ten może mieć natomiast wpływ na wysokość wymierzonej grzywny.

Tomasz Grzybowski wskazuje, że sąd administracyjny powinien przede wszystkim ustalić, jak przebiegało postępowanie organu, i dokonać jego oceny pod kątem, czy ustalone fakty wskazują na bezczynność organu, czy też ta bezczynność jest wynikiem innych okoliczności niezależnych od organu prowadzącego postępowanie.

Ustalenia te powinny zostać dokonane w oparciu o nadesłane akta administracyjne z uwzględnieniem stanu faktycznego i prawnego istniejącego w dacie wniesienia skargi o wymierzenie grzywny.

Znacznie więcej informacji na temat przebiegu postępowania, można znaleźć we wspomnianej procedurze: Skarga na niewykonanie wyroku.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat samych procedur, zobacz krótki film https://www.youtube.com/watch?v=4d_sNsKQ3Qc opisujący tę kategorię dokumentów.

Skarga na niewykonanie wyroku sądu administracyjnego
Wojciech Kowalski

product manager Działu Legal