Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Skarga na orzeczenie referendarza

28 września 2021

Na orzeczenie referendarza sądowego służy skarga w przypadkach, w których na postanowienie sądu służyłoby zażalenie. Skargę wnosi się do sądu, w którym referendarz sądowy wydał zaskarżone orzeczenie. Skutki wniesienia skargi na orzeczenie referendarza mogą być, w zależności od sytuacji, różne.

Robert Bełczącki w procedurze Wniesienie skargi na orzeczenie referendarza sądowego w postępowaniu procesowym wskazuje, że z reguły skarga ma charakter anulacyjny - jej wniesienie powoduje, że zaskarżone orzeczenie traci moc, a sąd pierwszej instancji na nowo orzeka w kwestii rozstrzygniętej uprzednio przez referendarza.

Wyjątkowo, gdy przepis szczególny tak stanowi, skarga pozbawiona zostaje charakteru anulacyjnego i jej wniesienie skutkuje jedynie wstrzymaniem wykonalności zaskarżonego orzeczenia, które po rozpoznaniu kwestii będącej przedmiotem zaskarżenia, sąd pierwszej instancji zmienia albo utrzymuje w mocy.

Warunki wniesienia skargi na orzeczenie referendarza

Autor procedury pisze, że skarga na orzeczenie referendarza jest środkiem zaskarżenia znacząco odformalizowanym. Ustawa nie przewiduje szczególnych wymagań formalnych, które skarga powinna spełniać, stąd przyjmuje się, że wystarcza zachowanie wymagań stawianych pismu procesowemu, z którego treści musi jedynie wynikać, że skarżący kwestionuje orzeczenie wydane przez referendarza sądowego.

W szczególności skarga nie musi zawierać zarzutów stawianych zaskarżanemu orzeczeniu ani ich uzasadnienia. Niemniej jednak w żywotnym interesie skarżącego jest zwrócenie uwagi sądu, który będzie rozpoznawał sprawę na nowo na skutek skargi, na wadliwości zaskarżonego orzeczenia.

Niedopuszczalność skargi na orzeczenie referendarza

Skargę na orzeczenie referendarza sądowego wniesioną po upływie terminu lub nieopłaconą sąd odrzuca.

Odrzuceniu podlega także skarga, której braków formalnych, uniemożliwiających nadanie jej prawidłowego biegu, nie usunięto, pomimo wezwania przez przewodniczącego do ich usunięcia. Ze względu na to, że skarga na orzeczenie referendarza sądowego jest środkiem zaskarżenia, rygor zwrotu, o którym mowa w tym przepisie, zastąpiony zostaje rygorem odrzucenia.

We wspomnianej procedurze czytamy również, że przyczyną niedopuszczalności skargi mogą być ponadto względy:

  • podmiotowe - gdy skargę wnosi podmiot do tego nieuprawniony albo brak mu gravaminis lub
  • przedmiotowe - gdy od zaskarżonego orzeczenia skarga nie przysługuje.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat samych procedur, zobacz krótki film https://www.youtube.com/watch?v=4d_sNsKQ3Qc opisujący tę kategorię dokumentów.

Skarga na orzeczenie referendarza
Wojciech Kowalski

product manager Działu Legal