Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Zmiany w specjalistycznych usługach opiekuńczych (SUO)

01 czerwca 2023

Od 1.05.2023 r. zaczęły obowiązywać zmienione przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Zmiana została wprowadzona na podstawie rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 16.02.2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych i dotyczyła m.in. kwalifikacji osób świadczących specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

 

Co zmieniło się w SUO

Najważniejsze zmiany w rozporządzeniu dotyczącym SUO to m.in.:

 1. Kwalifikacja przyznania specjalistycznych usług opiekuńczych.
 2. Realizacja przyznanych specjalistycznych usług opiekuńczych.
 3. Zmiany dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych:
  a. w zakresie kwalifikacji osób świadczących specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  b. w zakresie warunków i trybu ustalania i pobierania opłat;
  c. w zakresie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.

 

Komu przysługują i czym są specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

Zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej  specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowią swoistą postać usług opiekuńczych, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności odbiorcy, i świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Pod wieloma względami SUO podlegają tym samym regułom, co pozostałe usługi opiekuńcze, jednakże dla specjalistycznych usług opiekuńczych ustanowiono także zasady odrębne, czemu ustawodawca dał wyraz w ww. rozporządzeniu, wprowadzając osobno m.in. rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych i określając kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, jak również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat ze względu na szczególne potrzeby osób korzystających z usług, przy uwzględnieniu sytuacji materialnej tych osób.

Problematyczne kwestie dotyczące SUO w JOPS

 

Problemy z jakimi mogą borykać się w codziennej pracy pracownicy JOPS po zmianie rozporządzenia (a ich rozwiązanie uzyskają na infolinii) to m.in.:

 • Czy nadal można przyznawać świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy? Jak to się ma do daty przekroczenia granicy i nadchodzącego odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego? (prawdopodobnie 1 lipiec 2023 r.)
 • Z jaką datą mają nastąpić zmiany decyzji o odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze?
 • Kto i w jaki sposób ustala cenę 1 godziny zegarowej specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi?
 • Jak długie doświadczenie zawodowe muszą posiadać osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi?
 • Czy do wniosku o skierowanie do DPS trzeba dołączać oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się i zstępnych zobowiązanych do ponoszenia opłaty?

 

W LEX Pomoc Społeczna dostępny jest komentarz praktyczny "Zmiany w specjalistycznych usługach opiekuńczych", który krok po kroku omawia wprowadzone zmiany.

 

Podział majątku wspólnego małżonków

 

Roman Rudnik

product manager LEX Pomoc Społeczna