Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Split payment – kto obowiązkowo musi posiadać rachunek rozliczeniowy?

19 lutego 2020

Obowiązujący od 1.11.2019 r. obowiązkowy split payment to także więcej obowiązków. Każdy podatnik sprzedający i nabywający towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT musi obowiązkowo posiadać rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Do tych rozliczeń nie można posługiwać się rachunkiem osobistym, który może być przez osoby fizyczne wykorzystywany w działalności gospodarczej.  

Co to jest rachunek rozliczeniowy?  

Jest to rachunek otwierany w związku z prowadzoną działalnością. Takie rachunki mogą być prowadzone wyłącznie dla:

  • osób prawnych;
  • jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile zdolność prawną;
  • osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami.

Wprowadzenie obowiązku posiadania rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w SKOK, otwartego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, wynika z faktu, że tylko do tych rachunków bank może założyć rachunek VAT.

Ma to w założeniu służyć wyeliminowaniu przypadków uchylania się od obowiązku rozliczania przy zastosowaniu split paymentu przykładowo poprzez wykorzystywanie do rozliczeń rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.  

Kto musi mieć obowiązkowy rachunek rozliczeniowy?  

Obowiązkowy rachunek, na który wpływa VAT płacony z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, obowiązane są posiadać dwie grupy podatników.

Pierwszą z tych grup stanowią podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT – bez względu na wartość tych czynności.

Drugą grupę podatników obowiązanych do prowadzenia rachunku, do którego prowadzony jest rachunek VAT, stanowią podatnicy nabywający towary lub usługi, o których mowa w ww. załączniku nr 15 – bez względu na wartość tych zakupów.  

Obowiązek posiadania takiego rachunku może również obciążać podatników zagranicznych. Dla takich podatników został określony w art. 108f ustawy o VAT system zwrotu kosztów obsługi tego rodzaju rachunku.  

Czy podatnik ma obowiązek posiadać rachunek rozliczeniowy łatwo ustalić z pomocą procedury pt. Obowiązek posiadania rachunku, do którego prowadzony jest rachunek VAT.  

Split payment – kto obowiązkowo musi posiadać rachunek rozliczeniowy?

Kto nie musi posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym w prowadzonej działalności?  

Mimo że rachunek rozliczeniowy jest związany z prowadzoną działalnością, w praktyce nie każdy przedsiębiorca musi go posiadać. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców, którzy sprzedają lub kupują towary z załącznika nr 15 do ustawy o VAT. W przypadku pozostałych transakcji nadal będą oni mogli korzystać z ROR.  

Końcowo warto przypomnieć generalną zasadą dokonywania lub przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy. Musi to nastąpić w każdym przypadku, gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.    

Przeczytaj także:  

Obowiązkowy split payment od listopada 2019 r.  

 

Split payment – kto obowiązkowo musi posiadać rachunek rozliczeniowy? – fot. 1
Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"
product manager Procedury Biznes

 

 

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.