Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Od 2021 r. spółka jawna i spółka komandytowa podatnikami CIT

27 stycznia 2021

Od stycznia podatnikami CIT stały się dwa typy spółek osobowych, które osobowości prawnej nie miały i nadal nie mają. Mowa o spółkach komandytowych oraz spółkach jawnych. Zmiany te są rewolucyjne. Poznaj procedury podatkowe omawiające te zagadnienia.

Spółki jawne stają się podatnikami od początku roku obrotowego lub od 1.05.2021 r. spółki komandytowe z kolei stają się podatnikami, jeżeli w składzie ich wspólników nie występują wyłącznie osoby fizyczne oraz nie złożą przed rozpoczęciem roku obrotowego do właściwego urzędu skarbowego odpowiedniej informacji o podmiotach posiadających prawa do udziału w zysku tych spółek lub aktualizacji takiej informacji, jeżeli zajdą zmiany w strukturze wspólników.

Niestety, poza jedną zmianą, dotyczącą podwyższenia limitu, od którego zależy stosowanie 9% stawki CIT, należy stwierdzić, że zmiany wprowadzone 1.01.2021 r. są zdecydowanie niekorzystne dla podatników.

Opodatkowanie spółek komandytowych

Objęcie zakresem podmiotowym ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych jest bez wątpienia zmianą najbardziej rewolucyjną i niespodziewaną dla podatników. Zmieniły się zasady opodatkowania wspólników takich spółek. Co do zasady, wspólnicy spółek komandytowych zapłacą 19% podatek dochodowy dopiero w momencie wypłaty zysku przez spółkę komandytową. Zasady opodatkowania komplementariusza i komandytariusza będą jednak nieco inne.

Procedura Opodatkowanie wspólników w spółce komandytowej omawia te zmienione zasady opodatkowania.

Spółki osobowe nie są podatnikami podatku dochodowego – zamiast nich podatek ten opłacają ich wspólnicy. W zależności od rodzaju spółki, inaczej jednak wyglądają obowiązki podatkowe. Procedura Spółki osobowe a podatek dochodowy omawia te obowiązki.

Przychody uzyskane przez komandytariusza spółki komandytowej z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Polski mogą częściowo korzystać ze zwolnienia od CIT. Limit zwolnienia wynosi 60.000 zł w roku podatkowym (limit ten jest odrębny dla przychodów z każdej spółki, w której dany podmiot jest komandytariuszem). Zważywszy, że zwolnienia te obejmują kwoty stanowiące 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, mają one zastosowanie do momentu, w którym kwota przychodu komandytariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej nie przekroczy w roku podatkowym 120.000 zł.

Procedura Zwolnienie od podatku części przychodu uzyskanego przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej pozwala ustalić czy ma zastosowanie zwolnienie od podatku dochodowego obejmujące kwotę stanowiącą 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej.

Oczywiście przy wdrożeniu tych nowych zasad opodatkowania należało zapewnić odpowiednie vacatio legis, które pozwoliłoby spółkom komandytowym przygotować się do zmian. Z pewnością jednak rozwiązanie przewidujące możliwość odroczenia momentu opodatkowania CIT spółek komandytowych do 1.05.2021 r. nie może być uznane za wystarczające.

Opodatkowanie spółek jawnych

Od 1 stycznia zakres podmiotowy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obejmuje również spółki jawne. Inaczej jednak niż w wypadku spółek komandytowych nie zdecydowano się na opodatkowanie CIT wszystkich spółek jawnych. Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych mogą być spółki jawne, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne.

W związku z tym spółki jawne, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, nadal są traktowane jako podmioty transparentne na gruncie podatku dochodowego i nie podlegają opodatkowaniu CIT.

Procedura Spółka jawna jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych pozwala ustalić czy spółka jawna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Spółkom jawnym, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, pozostawiono wybór. Takie spółki jawne mogą uniknąć statusu podatnika CIT, jeśli przed rozpoczęciem roku obrotowego złożą informację o:

  • podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych

oraz

  • podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych,

– którzy posiadają, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki.

W razie zmian w składzie podatników podlegających takiemu raportowaniu spółka jawna ma obowiązek dokonania aktualizacji złożonej informacji w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmian.

Poznaj także procedurę Opodatkowanie wspólników w spółce jawnej – wspólnicy spółek jawnych nie są przedsiębiorcami, ale podatek płacą na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców. Procedura przedstawia te zasady.

Na temat wszystkich procedur zobacz krótki film film opisujący tę kategorię dokumentów.

Od 2021 r. spółka jawna i spółka komandytowa podatnikami CIT
Iwona Kaczorowska

redaktor naczelna "Przeglądu Podatkowego"

product manager Procedury Biznes

Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?
Znajdź rozwiązanie dla siebie.

Zamów prezentacje produktów LEX, dzięki której poznasz pełne możliwości serwisu oraz uzyskasz informacje o pakietach spełniających Twoje potrzeby.