Wolters Kluwer Sklep Online

Jesteś już użytkownikiem programów LEX?

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły - mocne narzędzie, które zapewnia jakość

13 lipca 2023

Do 31 sierpnia dyrektor szkoły musi przedstawić radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2022/2023. W tym celu sporządza dokument z nadzoru pedagogicznego, a dobrze przygotowane sprawozdanie, nie tylko umożliwia efektywną ocenę pracy nauczycieli, ale także wpływa na rozwój szkoły jako całości.

Dynamiczne zmiany w oświacie a nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły

W świetle dynamicznych zmian w oświacie rola dyrektora staje się coraz bardziej wymagająca i kluczowa dla rozwoju szkoły lub placówki. W tym kontekście jednym z głównych narzędzi, które wspierają dyrektora w zarządzaniu placówką, jest sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego. Dokument ten dostarcza dyrektorowi wartościowych informacji na temat aktualnego stanu funkcjonowania szkoły oraz obszarów wymagających działań naprawczych.

Od 4 września 2021 r. dyrektor dysponuje dwiema formami nadzoru: kontrolą i wspomaganiem.

W ramach kontroli dyrektor jest zobowiązany do podejmowania działań mających na celu ocenę:

1) stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej jednostki systemu oświaty;

2) przebiegu procesów kształcenia i wychowania w jednostce systemu oświaty;

3) efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej jednostki systemu oświaty.

Druga forma nadzoru, wspomaganie, ma na celu inspirowanie i intensyfikowanie w jednostce systemu oświaty procesów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowanych na rozwój uczniów i wychowanków.

Więcej na ten temat w LEX Prawo Oświatowe: Nowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkołach i placówkach

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego w świetle obowiązujących przepisów

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dostarcza dyrektorowi kompleksowych informacji na temat funkcjonowania szkoły oraz kierunku rozwoju. Dlatego warto poświęcić czas na analizę efektów podejmowanych działań, aby w perspektywie czasowej doskonalić poszczególne obszary pracy szkoły.

Przepisy nie określają wzoru, zgodnie z którym powinny być przedstawione wyniki i wnioski z pełnionego przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego. W związku z powyższym dokument może przybrać dowolną formę, niemniej musi spełniać kilka warunków m.in. odnosić się do planu nadzoru pedagogicznego i określać stopień jego realizacji, zawierać podsumowanie wyników z podejmowanych działań w ramach nadzoru oraz wnioski ze sprawowanego nadzoru.

Aby ułatwić wszystkim dyrektorom szkół i przedszkoli przygotowanie sprawozdań z nadzoru, w LEX Prawo Oświatowe polecam przykładowe wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2022/2023 autorstwa Pani Bożeny Barszczewskiej: Dokumenty zostały dostosowane do trzech etapów edukacyjnych: przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej:

Polecam!

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego w administracji

Sylwia Łukasik-Gębska

Redakcja Publikacji Elektronicznych

 

Czytaj w dostępie testowym
Polecamy między innymi:
Masz dostęp do LEX-a? Zaloguj się
Nie masz dostępu do LEX-a? Zamów dostęp testowy